eCoop

Ühistu liikmed

 

Liikmeks vastuvõtmine

 1. Ühistu liikmeks võib olla vähemalt 18- aastane teovõimeline füüsiline isik, kes tunnistab Ühistu põhikirja ja on nõus kandma liikmeksolekuga seotud kohustusi
 2. Ühistu liikmeks astuja võetakse Ühistu liikmeks kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega
 3. Ühistu liikmeks astuja avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul arvates selle saamisest
 4. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda Ühistu arvele 1 kuu jooksul sisseastumis-maks ja vähemalt üks osamaks
 5. Ühistu liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse sisseastumismaksu ja osamaksu laekumise päev

Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine

Ühistu liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus keelduda, kui:

 1. Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu  liikmete majanduslikke huve;
 2. liikmeks astuja ei vasta seadustega ja Ühistu põhikirjaga sätestatud nõuetele;
 3. liikmeks astuja on varem Ühistust välja arvatud pöhjusel, et ta ei täitnud Ühistu põhikirjas sätestatud kohustusi;
 4. liikmeks astuja või tema perekonnaliige on Ühistuga samalaadne ettevõtja;
 5. liikmeks astuja on teadaolevalt oma tegevuse ja käitumisega üles näidanud ebasobivust

Liikmete arvestus

Ühistu juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse:

 1. liikme nimi, elukoht, isikukood;
 2. liikme osamaksu(de) suurus ja tasumise aeg;
 3. andmed osamaksu(de) tagastamise ja liikmelisuse üleandmise kohta;
 4. liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev

Liikme õigused

Ühistu liikmel on õigus:

 1. võtta osa üldkoosolekust;
 2. valida ja olla valitud Ühistu juhtimisorganitesse;
 3. saada teavet Ühistu tegevuse kohta;
 4. saada osa Ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
 5. saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest;
 6. liikmelisust pärandada ja üle anda isikule, kes vastab käesolevas põhikirjas sätestatud nõuetele;
 7. Ühistust väljaastumisel saada tagasi tasutud osamaks(ud);
 8. teha ettepanekuid Ühistu tegevuse kohta

Liikme kohustused ja vastutus

Ühistu liige on kohustatud:

 1. järgima käesolevat põhikirja ja täitma Ühistu juhtimisorganite, seaduse ja käesoleva põhikirja alusel tehtud otsuseid;
 2. tasuma põhikirjas sätestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja osamaksu(d);
 3. osa võtma Ühistu tegevusest;
 4. olema lojaalne Ühistule, teostades oma liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi heauskselt ning vastavuses heade tavadega;
 5. teavitama juhatust oma isikuandmete ja elukoha muudatustest

Ühistu liige ei vastuta isiklikult ühistu kohustuste eest

Liikmelisuse lõppemine

Liikmelisus Ühistus lõpeb:

 1. liikme väljaastumisel Ühistust juhatusele esitatud avalduse alusel;
 2. liikme Ühistust väljaarvamisel juhatuse otsuse alusel kui liige ei vasta Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele, ei täida põhikirjalisi kohustusi või Ühistu juhtimisorganite otsuseid ning kahjustab oluliselt Ühistu mainet või huve;
 3. liikme surma korral, välja arvatud juhul, kui liikmelisus läheb üle pärijale. Ühel liikme pärijaist on õigus astuda Ühistu liikmeks, kui ta vastab Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele ja esitab sellekohase avalduse juhatusele ühe aasta jooksul arvates Ühistu liikme surmast;
 4. liikmelisuse üleandmisel teisele isikule põhikirjas sätestatud korras

Liikme sisseastumismaks ja osamaks(ud)

 • Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks 5 (viis) eurot ja vähemalt üks osamaks, mille väärtuseks on 20 (kakskümmend) eurot
 • Sisseastumismaks ja osamaks(ud) on rahalised
 • Liikme osamaksude arv ei ole piiratud
 • Ühistust väljaastunud või väljaarvatud liikmele tagastatakse osamaks(ud) 6 kuu jooksul varaliste kohustuste lõppemisest arvates
 • Liikme võlgade katteks võib pöörata sissenõude ainult tema osamaksu(de) ulatuses
 • Sisseastumismaksu ei tagastata

Struktuur

Viljandi Tarbijate Ühistu nõukogu:

 1. Jaak Sulg (nõukogu esimees)
 2. Jaak Anderson
 3. Jaan Lukas
 4. Erich Palm
 5. Kersti Rekor

Juhatus:

 1. Priit Aule (juhatuse esimees)
 2. Margus Toomla
Go up