Ühistust

Antsla Tarbijate Ühistu on Eesti esimene tarbijate ühistu, mis alustas Antsla Tarwitajate Ühisuse nime all tegevust 1902. aastal. Tema tegevuspiirkonnaks on Võrumaa. Ühistul on kokku 70 töötajat, 1400 liiget ehk klientomanikku ja 7 kauplust, sealhulgas Coop Konsum, Coop väikepoed ja Coop Ehituskeskus.
Lisaks jaekaubandusvaldkonnas toimetamisele veab Antsla Tarbijate Ühistu iga-aastast Lõuna-Eesti kaubanduse suursündmust Hauka Laata. 
 

Faktid

1400

Klientomanikku

70

Töötajat

7

Kauplust

Kontakt

Antsla Tarbijate Ühistu
Äriregistri kood: 10240840
Aadress: Jaani 4, Antsla, Võrumaa, 66404
Telefon: 5331 2190
e-post: info@antsla.coop.ee

Liikmelisus

Ava kõik
 • Ühistu liikmeks võib astuda iga 18- aastaseks saanud füüsiline isik, kes on nõus täitma Ühistu põhikirja ja kandma liikmeksolekuga kaasnevaid kohustusi.
 • Liige ei või kuuluda konkureeriva äriühingu juht- või kontrollorganitesse ega olla sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes.
 • Liige ei saa olla konkureeriva äriühingu omanik ega füüsilisest isikust ettevõtja Ühistuga samadel tegevusaladel.
 • Liikme elu- või töökoht peab asuma Ühistu tegevuspiirkonnas.
 • Liikmeksolek Ühistus on vabatahtlik.
 • Liikmeks astumisel esitatakse Ühistu juhatusele kirjalik avaldus, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates. Koos avalduse esitamisega tasutakse sisseastumismaks. Ühistu liikmeks mittevastuvõtmisel sisseastumismaksu ei tagastata ja see jääb menetluskulude katteks.
 • Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks Ühistu arvele 1 kuu jooksul alates vastuvõtmisotsuse tegemisest.
 • Liikmeks astuja loetakse Ühistu liikmeks vastuvõetuks osamaksu tasumise päevast arvates.
 • Liikme osamaksu suurus  on 20 eurot. Ühistu liikmetel, kes on astunud liikmeks enne käesoleva põhikirja jõustumist, ei ole kohustust osamaksu suurendada.
 • Liige võib tasuda suurema osamaksu. Osamaksu maksimummäär on 5-kordne osamaks.
 • Osamaks tasutakse rahalise sissemaksena.
 • Liikme sisseastumismaks on 2 eurot.

 

Isikuandmete töötlemise kord

 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Antsla Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Antsla Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.

1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Antsla Tarbijate Ühistu registrikood 10240840; aadress Jaani 4, Antsla, Võrumaa; e-post info@antsla.coop.ee. Liikme Säästukaardiga registreeritud ostuandmete osas on liikme isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks Coop Eesti Keskühistu (registrikood 10093971, aadress Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, e-post andmekaitse@coop.ee)

1.5. liikmete isikuandmeid töödeldakse lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon on nähtav ühistu veebilehel https://www.coop.ee/antsla.

1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee

 

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);

2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);

2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);

2.1.4. liikme õiguste ja kohustuste täitmisega seotud andmed sh liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed, liikme kohustuste täitmise hindamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust; ostuboonus; hooajalised kinkekaardid liikmetele);

2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise eesmärgil ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus)) art 6 (1) c) ja art 6 (1) f) alusel, näiteks:

3.1.1. liikmete haldamiseks (nt liikmeks astumise või väljaastumise avalduse menetlemiseks, liikme väljaarvamiseks, liikmete nimekirja pidamiseks jmt);

3.1.2. liikmete teenindamiseks (nt liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, liikmete põhikirjast tulenevate kohustuste täitmise hindamiseks, liikmete vahel loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt);

3.1.3. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks jmt);

3.1.4. ühistu huvide ja õiguste kaitseks (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise ühistu tegevuskohtades, kõnede salvestamine paremaks teenindamiseks), liikmete seas küsitluste läbiviimiseks jmt)

 

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel. Näiteks võidakse liikme nimi avaldada kaupluses, et teavitada liiget ühistu poolt pakutava hüve (näiteks kinkekaart) saamisest.

4.2. Juhul kui liikmete õigused ja kohustused (liikmele pakutavad teenused, liikme põhikirjast tulenev ostukohustus, liikmele ettenähtud soodustused või hüved) on seotud liikme isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse liikme isikuandmed vajalikus mahus ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi tingimused ja isikuandmete töötlemise kord on tutvumiseks kättesaadav ühistu kauplustes ja Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee

4.3. Kui liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, võidakse liikme isikuandmed selleks vajalikus mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) edastada ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. Isikuandmeid töödeldakse vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee

4.4. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.4.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;

4.4.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);

4.4.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

 

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.3. Ühistu säilitab liikme isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

 

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2. Liikmel on õigus:

6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile info@antsla.coop.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,

6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,

6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,

6.2.4. pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Ühistu kauplused