Ühistust

Antsla Tarbijate Ühistu on Eesti esimene tarbijate ühistu, mis alustas Antsla Tarwitajate Ühisuse nime all tegevust 1902. aastal. Tema tegevuspiirkonnaks on Võru- ja Valgamaa. Ühistul on kokku 73 töötajat, 1588 liiget ehk klientomanikku ja 10 kauplust, sealhulgas Coop Konsum, Coop väikepoed, Coop Ehituskeskus, ketimärgita kauplused ning tööstuskaupade kauplus.
Lisaks jaekaubandusvaldkonnas toimetamisele veab Antsla Tarbijate Ühistu iga-aastast Lõuna-Eesti kaubanduse suursündmust Hauka Laata. 
 

Faktid

1588

Klientomanikku

73

Töötajat

10

Kauplust

Kontakt

Antsla Tarbijate Ühistu
Äriregistri kood: 10240840
Aadress: Jaani 4, Antsla, Võrumaa, 66404
Telefon: 5331 2190
e-post: info@antsla.coop.ee

Liikmelisus

Ava kõik
 • Ühistu liikmeks võib astuda iga 18- aastaseks saanud füüsiline isik, kes on nõus täitma Ühistu põhikirja ja kandma liikmeksolekuga kaasnevaid kohustusi.
 • Liige ei või kuuluda konkureeriva äriühingu juht- või kontrollorganitesse ega olla sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes.
 • Liige ei saa olla konkureeriva äriühingu omanik ega füüsilisest isikust ettevõtja Ühistuga samadel tegevusaladel.
 • Liikme elu- või töökoht peab asuma Ühistu tegevuspiirkonnas.
 • Liikmeksolek Ühistus on vabatahtlik.
 • Liikmeks astumisel esitatakse Ühistu juhatusele kirjalik avaldus, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates. Koos avalduse esitamisega tasutakse sisseastumismaks. Ühistu liikmeks mittevastuvõtmisel sisseastumismaksu ei tagastata ja see jääb menetluskulude katteks.
 • Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks Ühistu arvele 1 kuu jooksul alates vastuvõtmisotsuse tegemisest.
 • Liikmeks astuja loetakse Ühistu liikmeks vastuvõetuks osamaksu tasumise päevast arvates.
 • Liikme osamaksu suurus  on 20 eurot. Ühistu liikmetel, kes on astunud liikmeks enne käesoleva põhikirja jõustumist, ei ole kohustust osamaksu suurendada.
 • Liige võib tasuda suurema osamaksu. Osamaksu maksimummäär on 5-kordne osamaks.
 • Osamaks tasutakse rahalise sissemaksena.
 • Liikme sisseastumismaks on 2 eurot.

Ühistu kauplused

Ühistu uudisedVaata kõiki

Antsla Tarbijate Ühistu liikmete korraline üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Antsla tarbijate Ühistu, registrikood 10240840, asukoht Jaani 4. Antsla 66404
juhatus kutsub kokku Antsla Tarbijate Ühistu korralise üldkoosoleku
      23.mail 2019.a kl 16.30
Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Jaani 4, Antsla, III korrus).
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23.mail 2019.a kl 16.15.
     Päevakord:
     
1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
     2. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on 
üle poole liikmetest. Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus
kokku uue koosoleku sama päevakorraga.


Korduskoosolek sama päevakorraga toimub 7.juunil 2019. a kl 16.30.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 7.juunil 2019. a kl 16.

                                                                                 Antsla Tarbijate Ühistu