Kliendiprogrammi tingimused

Ava kõik

1.       Mõisted

Coop Eesti ettevõtted on Coop Eesti Keskühistu (reg. nr. 10093971) ja tema liikmeteks olevad tarbijate ühistud, Coop Kaubanduse AS ning Coop Pank AS ja tema finantsteenustega tegelevad tütarettevõtjad.  (Coop Eesti ettevõtete andmed on kättesaadavad www.coop.ee/privaatsus  ning Coop Eesti kauplustes).

Coop Eesti kauplused on Coop Eesti ettevõtete poolt opereeritavad kauplused ja e-poed.

Coopi kliendikaart „Säästukaart“ (edaspidi nimetatud Säästukaart) on Coop Eesti ettevõtete ja Kliendiprogrammiga liitunud koostööpartnerite kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja koostööpartnerite juures ning osaleda Coopi kliendiprogrammis.

Säästukaart Pluss on Coop Finants AS poolt koostöös Coop Eesti Keskühistuga väljastatav Säästukaart, millel on samaaegselt ka maksekaardi funktsioon. Säästukaart Plussi taotlemise ja tingimuste kohta uuri täpsemalt www.cooppank.ee

Coop Panga maksekaart on Coop Pank AS poolt koostöös Coop Eesti Keskühistuga väljastatav maksekaart, millel on samaaegselt ka Säästukaardi funktsioon. Coop Panga maksekaardi taotlemise ja tingimuste kohta uuri täpsemalt www.cooppank.ee

Coopi kliendiprogramm (edaspidi nimetatud Kliendiprogramm) on Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite ühine Kliendiprogramm, mis annab sellega liitunud Klientidele lisaks soodustustele võimaluse koguda oma ostudelt boonuspunkte, mida saab kasutada järgnevate ostude eest tasumiseks ning kasutada Nutikassat. Kliendiprogrammi eest vastutab Coop Eesti Keskühistu. Kliendiprogrammiga seotus koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav www.coop.ee/privaatsus. 

Coopi kliendiportaal on aadressil www.coop.ee asuv Coop Eesti ettevõtete klientidele mõeldud iseteeninduskeskkond.

Klient on Coopi kliendiprogrammis osaleja.

 

2.       Kliendikaardi väljastamine ja Kliendiprogrammiga liitumine

2.1.   Kliendiprogrammis osalemine eeldab Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Säästukaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi olemasolu.

2.2.  Säästukaardi saamiseks tuleb Kliendil pöörduda Coop Eesti kauplusesse. Säästukaardi eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Säästukaardi saamisel ei ole vanuselist piirangust.

2.3.  Alates 01.01.2018.a. väljastatav Säästukaart kehtib tähtajatult. Enne antud tähtaega väljastatud Säästukaart kehtib kaardil märgitud tähtaja lõpuni ning vahetatakse Coop Eesti kauplustes välja tasuta.

2.4.  Alates 01.01.2018.a. Coop Eesti kauplusest väljastatav uus Säästukaart annab Kliendile koheselt õiguse saada kõiki Säästukaardi allahindlusi. Boonuspunktide arvestus algab pärast  Kliendiprogrammiga liitumist st Säästukaardi sidumist oma kliendikontoga. Uue Säästukaardi kontoga sidumisel eelmine Säästukaart suletakse. Kliendil saab korraga olla kliendikontoga seotud üks Säästukaart või Säästukaart Pluss, selle lisakaardid ning Coop Panga Säästukaardi funktsiooniga maksekaart.

2.5.  Kliendiprogrammiga liitumiseks täidab Kliendiprogrammis osaleja (edaspidi nimetatud Klient) vastava taotluse Coop Eesti kaupluses või elektroonselt aadressil www.coop.ee. Taotluse esitamisega nõustub Klient käesolevate Kliendiprogrammi tingimustega sh oma isikuandmete töötlemisega käesolevates Kliendiprogrammi tingimustes toodud eesmärkidel ja viisil.

2.6. Kliendiprogrammiga liitumise taotluse esitamisel ja Kliendiprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab Kliendi ja Coop Eesti ettevõtete vahel kehtima leping käesolevates Kliendiprogrammi tingimustes toodud tingimustel.

2.7.  Kliendiprogrammiga saavad liituda kõik täisealised füüsilised isikud. Alaealised lapsed saavad Kliendiprogrammis osaleda oma täisealise esindaja poolt loodud grupi  kaudu (vt. punkte 2.9.-2.11.).

2.8.   Kliendiprogrammiga liitumine võidakse jätta kinnitamata, kui registreerimiseks vajalikud taotluse väljad on täitmata.

2.9.   Kliendid saavad soovi korral moodustada grupi ehk perekonna (edaspidi nimetatud Perekond), mis võimaldab selle liikmetel ühiselt koguda boonuspunkte. Perekonda saab liita kuni kaks täiskasvanut ning piiramatu arvu alaealisi lapsi. Perekonda kuuluva alaealise täiskasvanuks saamisel teda automaatselt Perekonnast ei eemaldata.

2.10. Perekonna saab luua Coopi kliendiportaalis täisealine Klient ise, saates teisele Kliendile Coopi kliendiportaalis sellekohase kutse või esitades kõigi grupiliikmete poolt allkirjastatud taotluse Coop Eesti kaupluses. Nõusoleku andmisel liidetakse kutse saanud Klient Perekonnaga alates nõusoleku andmisele järgnevast kalendrikuust. Laps liidetakse Perekonda tema täisealise esindaja poolt.

2.11.  Perekonna loojal on Perekonna haldamise õigused (sh gruppi liikmete lisamise ja kustutamise õigus). Kõigi Perekonda kuuluvate Klientide poolt Perekonda kuulumise perioodil kogutavad boonuspunktid kantakse perekonna looja kliendikontole, kust Perekonna looja saab neid soovi korral kanda teiste Klientide kontodele.

2.12.   Iga Klient saab korraga kuuluda vaid ühte Perekonda.

2.13.  Klient saab igal ajal Perekonnast lahkuda, esitades selleks vastava taotluse Coopi kliendiportaali vahendusel või Coop Eesti kaupluses. Klient loetakse Perekonnast lahkunuks alates taotluse esitamisele järgevast kalendrikuust.

2.14. Säästukaardi kadumisest või vargusest tuleb koheselt teatada telefonil 6613014 või saata e-kiri aadressile klienditugi@coop.ee või sulgeda oma Säästukaart Coopi kliendiportaalis. Säästukaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonuspunktid taastamisele ei kuulu. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart igast Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma olemasoleva kliendikontoga.

2.15.   Leitud Säästukaardist teavitatakse Klienti telefoni või e-posti teel. Kaarti hoitakse teate saatmisest alates 1 kuu. Peale seda kaart blokeeritakse ning hävitatakse.

2.16.   Kliendikontoga seotud Säästukaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Teise isiku poolt Säästukaardi kasutamisega Kliendile tekitatud kahju (näiteks boonuspunktide kasutamise) eest Coop Eesti ettevõtted ei vastuta. Kui ilmneb, et Säästukaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus Säästukaart selle esitajalt ära võtta.

2.17.   Säästukaardid, mis ei ole olnud kasutuses (Säästukaardiga ei ole registreeritud ühtki ostu Coop Eesti kauplustes) üks (1) aasta või rohkem, võidakse lugeda kehtetuks.

 

3.       Boonuspunktide kogumine ja Nutikassa kasutamine

3.1. Soodustuse saamiseks ja boonuste kogumiseks tuleb Säästukaart registreerida kassaterminalis või e-poes enne ostude eest tasumist. Tagantjärele ostusummat Kliendiprogrammi arvestusse ei kanta.

3.2.   Kliendiprogrammi boonussüsteemi tingimused on kättesaadavad aadressil www.coop.ee ja Coop Eesti kauplustes.

3.3.  Klient saab soovi korral kaupluses sooritada ostud Nutikassa iseostlemissüsteemi või iseteeninduskassa vahendusel. Isikustamata Säästukaardiga Nutikassa iseostlemissüsteemi ostupulti kasutada ei saa. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks. Ostupulti ei tohi kahjustada ning see tuleb tagastada selleks ettenähtud puldistendi. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustamisega kauplusele tekkinud kahju eest. Kauplusel on õigus kontrollida Säästukaardi kasutaja poolt sisseskanneeritud kauba vastavust ostukorvis olevatele toodetele. Nutikassa kasutamise reeglite tahtlikul või korduval rikkumisel on Coop Eesti Keskühistul õigus blokeerida vastava Säästukaardi omaniku õigus Nutikassat kasutada.

 

4.       Kampaaniamängud ja küsitlused

4.1.   Kliendiprogrammiga liitumisega nõustub Klient osalema Coop Eesti ettevõtte ja nende koostööpartnerite poolt korraldatud automaatsetes kampaaniamängudes ja loosimistes st vastava kampaaniamängu ajal Kliendi poolt Säästukaartiga registreeritud kampaaniamängu tingimustes nimetatud ostud osalevad kampaaniamängudes ilma, et Klienti sellest eraldi teavitataks või Klient peaks midagi tegema. Kampaaniamängude tingimused avaldatakse Coopi kodulehel www.coop.ee. Võitja isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral auhinda ei väljastata

4.2.  Coop Eesti ettevõtted võivaid ise või läbi selleks volitatud isikute Kliendi poole pöörduda oma teenuste ja toodete hindamiseks ja parandamiseks läbiviidavate küsitluste ja uuringute raames.

 

5.       Isikuandmete töötlemise kord

5.1.   Isikuandmete töötlemise üldtingimused

5.1.1.Säästukaardi taotluse esitamisel või Kliendiprogrammiga liitumisega on Klient nõustunud Kliendi isikuandmete töötlemisega Coop Eesti ettevõtete poolt käesolevates Kliendiprogrammi tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel. Selline nõustumine on Kliendiprogrammis osalemise eelduseks st isikuandmete töötlemisega mittenõustumisel ei ole võimalik Kliendiprogrammiga liituda ning isikuandmete töötlemise keelamisel või isikuandmete kustutamise nõude esitamisel arvatakse Klient Kliendiprogrammist välja ja tema kliendikonto suletakse.

5.1.2.Coop Eesti ettevõtted töötlevad Kliendi isikuandmeid peamiselt Säästukaardi või Säästukaart Plussi taotluse esitamisel ja/või Kliendiprogrammi tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel, aga teatud juhtudel ka õigustatud huvi, Kliendi nõusoleku või seaduse alusel.

5.1.3.Säästukaart Plussi või Coop Panga maksekaardi saamisel on Klient nõustunud ka Coop Pank AS-i gruppi kuuluvate finantsettevõtete kliendiandmete töötlemise tingimustega, mis on kättesaadavad aadressil www.cooppank.ee ning Coop Panga kontorites.

5.1.4.Kliendi isikuandmete vastutavateks töötlejateks on Coop Eesti Keskühistu ja teised Coop Eesti ettevõtted ning ulatuses, kus Kliendi isikuandmete üksteisele avaldamine on vajalik, tegutsetakse kaasvastutavate töötlejatena.

5.1.5.Klientide teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võivad Coop Eesti ettevõtted kasutada partnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Enne nendega koostöö alustamist veendutakse, et partner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist Coop Eesti ettevõtete poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

5.1.6.Coop Eesti ettevõtted tagavad isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. Kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks. Isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on iga konkreetse töötlemistoimingu puhul vajalik selleks, et täita isikuandmete töötlemise eesmärk.

5.1.7.Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

5.1.8.Töötleme Klientide isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Kliendi isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

5.2.   Töödeldavad isikuandmed

5.2.1.Kliendiprogrammi täitmiseks töödeldavad isikuandmed on eelkõige, kuid mitte ainult:

5.2.1.1.   Kliendi isiklikud andmed (nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, sugu, suhtluskeel);

5.2.1.2.   Kliendi kontaktandmed (nt Kliendi telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress);

5.2.1.3. Kliendi isikliku kliendikontoga seotud andmed (nt Säästukaardi number, Perekonna liikmed, Kliendiga seotud alaealise lapse isikuandmed, Säästukaardiga registreeritud ostude nimekiri, Säästukaardi kasutamise aeg ja koht, boonuspunktide arv, Kliendi päringud, logiandmed Kliendi sisselogimisest oma kliendikontole, andmete muutmisest või muude tegevuste sooritamisest Kliendiprogrammi raames, Kliendiprogrammiga liitumise aeg ja kanal, nõusolekute andmine ja tagasivõtmine jmt);

5.2.1.4.    seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

 

5.3.   Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

5.3.1.Coop Eesti ettevõtted töötlevad Kliendi isikuandmeid:

5.3.1.1. Kliendi ja Coop Eesti Keskühistu vahel lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks sh kliendikonto haldamiseks, Kliendiprogrammi elluviimiseks sh Klientidele Coop Eesti ettevõtete ja Koostööparterite soodustuste, teenuste ja toodete pakkumiseks,  küsitluste (parema teenuse ja tootevaliku tagamiseks) ja loosimiste (sh tarbijamängud) korraldamiseks, Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks, automatiseeritud otsuste ning personaalsete pakkumiste tegemiseks, lepingust tulenevate päringutele vastamiseks või pretensioonide lahendamiseks;

5.3.1.2.      lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute teostamiseks sh Kliendi taotluste menetlemiseks;

5.3.1.3.  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks (sh õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks;

5.3.1.4.  Coop Eesti ettevõtet õigustatud huvi alusel (sh riskide juhtimiseks, toodete ja teenuste arenduseks, enda õiguste kaitsmiseks hagi aegumise perioodil andmete ja dokumentide säilitamisel, kliendikaebuste menetlemiseks, parema klienditeeninduse tagamiseks (telefonikõnede salvestamine), turundustegevuses konkreetse Coop Eesti ettevõtte Klientidele konkreetse Coop Eesti ettevõtte enda toodete ja teenuste pakkumisel),

5.3.1.5.  Kliendi nõusoleku alusel nõusolekuga väljendatud eesmärgil ja ulatuses (sh Kliendile info saatmiseks Coop Eesti ettevõtete ja Koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste, soodustuste ja pakkumiste kohta paberkandjal ja elektrooniliste kanalite kaudu, sh personaalsete pakkumiste saatmiseks).

5.3.2.Coop Eesti ettevõtted kasutavad automatiseeritud otsuste tegemist muuhulgas selleks, et pakkuda Kliendile personaliseeritud pakkumisi ja muid Kliendiprogrammi soodustusi, mis võtavad arvesse Kliendi tõenäolisi ootusi ja vajadusi. Selleks analüüsitakse Teie isikuandmeid (nt vanus, sugu, varasemad ostutehingud). Automatiseeritud otsuste tegemine ei too Kliendile kaasa seadusejärgseid ega muid sarnaseid mõjusid. Kui Klient ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, ei saa ta Kliendiprogrammis osaleda.

5.3.3.Kui Klient on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks Coopi kliendiprogrammi tingimustel temale Coop Eesti ettevõtete ja Koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks, võib Coop Eesti Keskühistu edastada Kliendile infot Coop Eesti ettevõtete ja Koostööpartnerite uute toodete ja teenuste ning kaupluste jmt kohta, samuti Coop Eesti ettevõtete personaliseeritud pakkumisi. Kui Klient avaldab soovi saada Coop Eesti ettevõtete ja Koostööpartnerite pakkumisi, annab Klient ühtlasi nõusoleku edastada oma nimi, e-posti ja/või postiaadress ja/või  telefoninumber ka postitus-ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

5.3.4.Kui Klient ei soovi enam pakkumisi saada, võib ta nõusoleku igal ajal tagasi võtta, tühistades oma nõusoleku läbi uudiskirjas toodud lingi, logides sisse oma kliendikontole ja võttes seal nõusoleku tagasi, saates digiallkirjastatud avalduse aadressile klienditugi@coop.ee,  või pöördudes kirjaliku taotlusega lähimasse Coop Eesti kauplusesse, kus Kliendi isik tuvastatakse. Coop Eesti ettevõtted lõpetavad personaalsete pakkumiste saatmise esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 päeva pärast nõusoleku tagasivõtmist.

5.3.5.Kliendi isikuandmeid töödeldakse kampaaniamängude raames võitude loosimiseks, võitjate väljakuulutamiseks, võitude üleandmiseks, samuti kampaaniamängudega seotud võimalike vaidluste ja pretensioonide lahendamiseks. Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 30 päeva pärast kampaaniamängude vaidlustamise tähtpäeva lõppemist v.a. kui kampaaniamängu kohta on esitatud kaebus, millisel juhul töödeldakse andmeid kuni kaebuse lõpliku lahendamiseni.

 

5.4.   Isikuandmete avaldamine

5.4.1.Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes käesolevas isikuandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel ja alustel.

5.4.2.Coop Eesti ettevõtetel on õigus Kliendi isikuandmeid avaldada järgnevalt:

5.4.2.1.  soodustuse andmise võimaldamiseks koostööpartneritele, kelle juures Säästukaart kehtib ja annab soodustusi;

5.4.2.2.   Kliendile pakkumiste (sh personaalsete pakkumiste, aga ka mitteturundusliku info,   kirjade jmt) saatmiseks postitus-ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale;

5.4.2.3.  Kliendiprogrammi raames pakutavate teenuste kvaliteedi hindamise ja tõstmise eesmärgil telefoniküsitluse läbiviimiseks vastavat teenust osutavatele ettevõtjatele;

5.4.2.4.  Koostööpartneritele, kellega koostöös korraldatakse kampaaniamänge selliste kampaaniamängude võitjatest teavitamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks ning võimalike vaidluste ja pretensioonide lahendamiseks. Coop Eesti ettevõtetel on ka õigus avaldada kampaaniamängu võitja nimi oma platvormidel (veebilehel, kliendilehes, sotsiaalvõrgustikes jmt);

5.4.2.5.   Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;

5.4.2.6.   erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);

5.4.2.7.   riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud) nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks;

5.4.3.Kõigil kirjeldatud juhtudel avaldatakse Kliendi isikuandmeid vaid konkreetse eesmärgi täitmiseks minimaalselt vajalikus määras ning vaid neile konkreetsetele Koostööpartneritele, kellele andmete avaldamine on eesmärgi täitmiseks vajalik.

5.4.4.Kõigi koostööpartneritega, kellele Kliendiprogrammi raames isikuandmeid edastatakse sh partneritega, kes töötlevad Kliendi isikuandmeid Coop Eesti ettevõtetele teenuseid osutades (näiteks erinevaid IT lahendusi pakkuvad ettevõtjad), on sõlmitud isikuandmete töötlemist reguleerivad lepingud, mis tagavad isikuandmete töötlemise vaid lepingus kokkulepitud otstarbeks ning seal kirjeldatud tingimustel.

 

5.5.   Isikuandmete säilitamine

5.5.1.Isikuandmete säilitamine Coop Eesti ettevõtete poolt kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.5.2.Kui käesolevatest tingimustest ei tulene teistsugust säilitamise aega säilitavad Coop Eesti ettevõtted Kliendi isikuandmeid üldjuhul kuni 3 aastat arvates kliendisuhte lõppemisest v.a. kui seadusest või õigustatud huvist tulenevalt on vajalik andmete pikemaajalisem säilitamine. Säilitamise põhjuseks ja aluseks peale kliendisuhte lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.5.3.Isikuandmete säilitamisel arvestavad Coop Eesti ettevõtted ka teiste Klientide huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste Klientide huve ja õigusi.

 

5.6.   Kliendi õigused ja kohustused seoses isikuandmete töötlemisega

5.6.1.Kliendil on kohustus esitada Coop Eesti ettevõtetele Kliendiprogrammi täitmise raames vaid õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada viivitamatult oma andmete muutumisest.

5.6.2.Klient saab enda poolt Kliendiprogrammiga liitumisel esitatud isikuandmetega ning infoga boonuspunktide kohta tutvuda, logides kodulehel www.coop.ee  sisse oma kliendikontole. Klient saab oma kliendikontole sisse logides muuta oma kontaktandmeid, soovi või vajaduse korral siduda oma kliendikontoga uue Säästukaardi, luua ja hallata Perekonda ning boonuspunkte.

5.6.3.Kliendil on õigus saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöördudes digitaalselt allkirjastatud avaldusega Coop Eesti Keskühistu poole aadressil andmekaitse@coop.ee või esitades kirjaliku avalduse lähimasse Coopi kauplusesse, kus tuvastatakse Kliendi isik. Isikuandmetega tutvumise taotluse vormi saab alla laadida siit.

5.6.4.Kliendil on õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud avaldusega Coop Eesti Keskühistu poole aadressil andmekaitse@coop.ee või esitades kirjaliku avalduse lähimasse Coopi kauplusesse, kus tuvastatakse Kliendi isik. Andmete ülekandmise taotluse vormi saab alla laadida siit. See õigus katab ainult neid andmeid, mida Coop Eesti ettevõtted töötlevad nõusoleku või lepingu alusel ja mida töödeldakse automatiseeritult. Coop Eesti Keskühistul on õigus keelduda isikuandmete ülekandmisest juhul kui andmete ülekandmine on tehniliselt võimatu, ebaturvaline või sellega kahjustataks teiste isikute õigusi ja vabadusi (sh kui need on käsitletavad Coop Eesti ettevõtete ärisaladusena).

5.6.5.Klient võib esitada taotluse Kliendiprogrammis enda kohta esitatud isikuandmete kustutamiseks, kui ta leiab, et Coop Eesti ettevõtetel puudub õiguslik alus vastavate andmete töötlemiseks, pöördudes digitaalselt allkirjastatud avaldusega Coop Eesti Keskühistu poole aadressil andmekaitse@coop.ee või esitades kirjaliku avalduse lähimasse Coopi kauplusesse, kus tuvastatakse Kliendi isik. Andmete ülekandmise taotluse vormi saab alla laadida siit.  Klient on teadlik, et sellise taotluse esitamine võib kaasa tuua ka kliendilepingu lõppemise, mille tulemusel Kliendi Säästukaart suletakse, kliendikonto ning kogutud boonuspunktid kustutatakse ning neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust Kliendile ei hüvitata).

5.6.6.Klient saab esitada taotluse isikuandmete töötlemise lõpetamiseks st astuda Kliendiprogrammist välja, pöördudes digitaalselt allkirjastatud avaldusega Coop Eesti Keskühistu poole aadressil andmekaitse@coop.ee  või esitades kirjaliku avalduse lähimasse Coopi kauplusesse, kus tuvastatakse Kliendi isik. Kliendiprogrammist väljaastumise avalduse vormi saab alla laadida siit.  Käesolevas punktis nimetatud avalduse esitamisel Kliendi Säästukaart suletakse kliendikonto ning kogutud boonuspunktid kustutatakse ning neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust Kliendile ei hüvitata).

5.6.7.Coop Eesti ettevõtted lõpetavad Kliendi isikuandmete töötlemise ja/või kustutavad isikuandmed  esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Kliendilt Kliendiprogrammis osalemise lõpetamise ja/või isikuandmete kustutamise taotluse saamisest. Coop Eesti ettevõtted jätkavad Kliendi isikuandmete töötlemist mahus, mis on nõutav seadusega või tuleneb Coop Eesti ettevõtete õigustatud huvist. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

5.6.8.Kliendil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Coop Eesti ettevõtetel on siiski õigus jätkata Kliendi isikuandmete töötlemist ka Kliendi vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, või kui Coop Eesti ettevõtetel on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks.

5.6.9.Kui Klient leiab, et Coop Eesti ettevõtted on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

6.       Lõppsätted

6.1. Kliendiprogrammis osalemine lõpetatakse kui Klient esitab kirjaliku taotluse Kliendiprogrammist väljaastumiseks või oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks või isikuandmete kustutamiseks määral, mis ei võimalda jätkata Kliendiprogrammist osalemist ning Coop Eesti Keskühistu poolt Kliendiprogrammi tühistamisel.

6.2. Coop Eesti Keskühistul  on õigus ühepoolselt muuta Kliendiprogrammi ja Kliendiprogrammi boonussüsteemi tingimusi, hinnakirja või Kliendiprogramm tühistada. Kliendiprogrammi tühistamisel võimaldatakse Säästukaardi kasutajatel enne tühistamist kogutud boonuspunktid kasutada ära kaupade eest tasumisel. Kui Säästukaardi omanik ei soovi jätkata Kliendiprogrammis osalemist muudetud tingimustel, on tal õigus esitada avaldus Kliendiprogrammist loobumiseks ning tagastada kaart Coop Eesti kauplusesse kaardi sulgemiseks ja hävitamiseks.

6.3. Kliendiprogrammi ja boonussüsteemi tingimuste kehtiv redaktsioon on igal ajahetkel tutvumiseks kättesaadav veebiaadressil www.coop.ee ning Coop Eesti kauplustes. Paberkandjal oleva teksti ja veebis oleva teksti erinevuse korral on alati kehtiv veebis olev tekst.