Ühistust

Ühistu tegutseb Põlva-, Võru- ja Tartumaal. Põlva Tarbijate Ühistul ehk Coop Põlval ca 350  töötajat, 557 liiget ehk klientomanikku ja 28 kauplust, sh Coop Maksimarket, Coop Konsumid, Coop väikepoed, ketimärgita kauplused ning tööstuskaupade kauplused. Lisaks jaekaubandusele tegeleb ühistu veel toitlustamisega Põlva Kaubamaja Kohvikus, itaaliapärases restoranis La Storia ning väljastab oma kauplustesse ning ettetellitavatele peolaudadele omatoodangut Oma Pala kaubamärgi alt.

Põlva Tarbijate Ühistu asutati Põlva Majandusühingu nime all aastal 1932.

Faktid

557

klientomanikku

350

töötajat

28

kauplust

Liikmelisus

Ava kõik

/…/
II ÜHISTU LIIKMED

§ 3 Liikmeks astumise tingimused

Ühistu liikmeks võib olla iga §-s 1 märgitud PTÜ tegevuspiirkonna elunev või töötav vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes tunnustab ühistu põhikirja ja kelle suhtes ei ole tuvastatud  ühtegi liikmeks vastuvõtmise keeldumise alust § 5 järgi.

§ 4 Liikmeks vastuvõtmine

1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse koosoleku otsusega.
2. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast. Ühistu liikme pärija vastuvõtmisel ühistu liikmeks loetakse ta liikmeks endise liikme surmapäevast ning tal tekivad ühistu liikme õigused ja kohustused.
3. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks, mille suuruse on kehtestanud ühistu nõukogu. Ühistu liikme pärijal sisseastumismaksu tasuda ei tule, sisseastumismaks loetakse tasutuks endise liikme sissemakse arvelt.

§ 5 Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine

1. Liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus lisaks seaduses kehtestatud alustele keelduda järgmistel asjaoludel:
1.1. liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta ühistu tegevuspiirkonnas;
1.2. liikmeks astuja on konkureeriva äriühingu omanik, juhatuse või nõukogu liige või osutab PTÜ-le konkurentsi varjatud kujul (nt konkureeriva äriühingu nõustajana või läbi kolmandate isikute).
1.3. muul olulisel põhjusel, kui on alust arvata, et isiku liikmeks astumine võib kahjustada PTÜ huve.
1.4. juhatus keeldub isiku vastuvõtmisest  ühistu liikmeks ka juhul, kui see ei vasta PTÜ huvidele.
2. Juhatusel on kohustus keelduda liikmeks vastu võtmisest juhul, kui PTÜ nõukogu otsusega on peatatud uute liikmete vastuvõtmine PTÜ-sse.

§ 6 Liikmete arvestus

1. Ühistu peab liikmete nimekirja, millesse kantakse liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, tasutud osamaks, selle tasumise kuupäev, liikme ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ning andmed liikmesuse üleandmise või osamaksu tagastamise kohta.

§ 7 Liikme õigused

Ühistu liikmel on õigus:
1. osa võtta ühistu koosolekust;
2. valida ja olla valitud ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3. saada teavet ühistu tegevuse tulemuste kohta ning tutvuda kohapeal ühistu majandusaasta aruandega;
4. saada osa ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
5. astuda ühistust välja ja anda liikmesus üle;
6. ühistust väljaastumisel, väljaarvamisel saada tagasi osamaks;
7. kasutada ühistu liikmetele ettenähtud soodustusi.

§ 8 Liikme kohustused

Ühistu liige on ühistu eesmärkidest ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuvalt  kohustatud:
1. täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
2. tasuma osamaksu põhikirjas sätestatud suuruses ja korras;
3. kasutama ühistu teenuseid s.t. kasutama ühistu ettevõtete teenuseid ja tegema sisseoste ühistu ettevõtetest temale kehtestatud tingimustel vähemalt  64 euro eest kalendrikuus aasta jooksul keskmiselt. Arvestust peetakse ühistu liikmetele väljastatud COOP Kliendikaart kasutamise andmete alusel.
3. hüvitama ühistule tema poolt tekitatud olulise materiaalse või moraalse kahju.

§ 9 Ühistu ja tema liikmete varaline vastutus

1. Ühistu vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest. Kui liige ei ole täielikult tasunud osamaksu, vastutab ta ühistu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses.
3. Kui liige ei ole osamaksu täielikult tasunud, vastutab ta ka enne tema ühistu liikmeks vastuvõtmist tekkinud ühistu kohustuste eest.
4. Ühistust välja astunud või väljaarvatud liige vastutab ühistu kohustuste eest kuni liikmesuse üleandmiseni või temale osamaksu tagastamiseni.

§ 10 Liikme ühistust väljaastumine

1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühistust välja astuda.
2. Juhatus teeb kindlaks väljaastunud liikme ja ühistu vastastikused varalised õigused ja kohustused.

§ 11 Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused

Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel:
1. tema surma korral;
2. kui ta ei vasta ühistu põhikirjas § 3 sätestatud tingimustele;
3. kui ta ei täida ühistu põhikirja § 8 sätestatud kohustusi;
4. mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või põhikirja nõuete oluline rikkumine; üldkoosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste oluline täitmata jätmine, samuti ühistu maine või huvide oluline kahjustamine, sh konkureeriv tegevus, ärisaladuse lekitamine jmt.

§ 12 Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev

1. Liige loetakse ühistust väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemise päevast alates.
2. Surnud liikme liikmeksolek lõpeb tema surmapäevast.
3. Käesoleva põhikirja § 11 punkt 3 alusel ühistust väljaarvatud liige loetakse ühistust väljaarvatuks juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise päevast alates.
4. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi p. 2 nimetatud juhtudel. Liikme mittevaralised õiguse lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.

/…/

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Põlva Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Põlva Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.
1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.
1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.
1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Põlva Tarbijate Ühistu registrikood 10051286; aadress Kesk 10, Põlva; e-post sekretar@pty.ee.
1.5. ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.
1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.
1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.
1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel www.pty.ee. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.
1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:
2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4. liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust; ostuboonus; hooajalised sooduskupongid liikmetele, sünnipäevakaardi hinnasoodustus, järelmaks tööstuskaupade ostmiseks Põlva Kaubamajast);
2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK
3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh:
3.1.1. liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
3.1.2. liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)
3.1.3. ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)
3.1.4. ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE
4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.
4.2. Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee.
4.3. Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele.
4.4. Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee.
4.5. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:
4.5.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.5.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.5.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.
5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.
5.3. Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.
5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.
6.2. Liikmel on õigus:
6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile info@pty.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,
6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4. pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Loe lisaks

Ava kõik

Põlva Tarbijate Ühistu on Eesti Vabariigis Põlva maakonnas elavate või töötavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Kaubandusega tegeldakse kogu Põlva, Tartu ja Võru maakonnas.

Põlva Tarbijate Ühistu on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja nimetusega pitsat.

Ühistu on vabatahtlikkuse alusel EESTI TARBIJATEÜHISTUTE KESKÜHISTU liige.

Ühistu tegevusaladeks on:

1.1. Toidukaupade jae- ja hulgikaubandus;
1.2. Alkohoolsete jookide jaekaubandus;
1.3. Õlle jae- ja hulgikaubandus;
1.4. Tubakatoodete jaekaubandus;
1.5. Tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
1.6. Väärismetallist ja vääriskividest toodete müük;
1.7. Komisjonikaubandus;
1.8. Ühiskondlik toitlustamine koos alkoholiga.

Ühistu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek, volinike koosolek, nõukogu ja juhatus.

Ülevaade Põlva Tarbijate Ühistu ajaloost:

1902 – loodi Eestis tarbijate- ja majandusühistud Antslas ja Sindis.
1917 – tulid kokku seitsmeteistkümne rahvusliku kaubandusühistu esindajad ning panid aluse oma kaubanduskeskusele – Eesti Tarvitajate Ühistute Keskühistule (ETK), mis asutati ühiskaubanduse korraldamiseks.
1932 – alustas tegevust Põlva Majandusühing, mis jäi halduslikult Võru maakonda. Põlva linn, kus varem võistlesid eraärid omavahel, sai suure muutuse  osaliseks, uus ühistu lõi kohe paljud kaubahinnad alla ja eraärid pidid asuma koos võitlusse uustulnuka vastu. Asi arenes isegi niikaugele, et Põlva Majandusühingu kaupluse ette ehitati kõrge plankaed, et takistada ostjate juurdepääsu kauplusesse, seetõttu pidid ostjad tegema suure ringi, et lõpuks plangus oleva umbes sammulaiuse ava kaudu kauplusse pääseda. Ometi ei takistanud see ühistutegevuse võidukäiku.
1950 – aasta 1. novembril moodustati Põlva Tarbijate Kooperatiivide Rajooni Liit, kuhu kuulusid Põlva, Ahja ja Kanepi kooperatiiv. Rajooniliit ühendas rajooni tarbijate kooperatiivid ja teostas nende organisatsioonilist ning majanduslikku juhtimist. Loodi Põlva TKRL Varumisladu ja toitlustamisega hakkas tegelema Põlva TKRL Teemaja, kaupade realiseerimise ja jaotamisega tarbijate kooperatiividele hakkas tegelema Põlva TKRL Kaubaladu ja tööstuse ning tootmisega asus tegelema Põlva TKRL Tööstuskombinaat.
1957 – aasta 1. juulist muudeti nimi ümber Põlva Rajooni Tarbijate Kooperatiiviks.
1965 – 1. aprillil muudeti nimetus Põlva Rajooni Tarbijate Kooperatiiv ümber Põlva Tarbijate Kooperatiiviks.
1977 – valmis Himmaste kauplus-söökla.
1979 – valmis Põlva Kaubanduskeskus ning kaubanduselu elavnes märgatavalt.
1980/1981 – valmisid Saverna ja Peri kauplus-söökla.
1985 – uued kauplused Maaritsas ja Põlva Piimatoodete kombinaadis.
1987 – ehitati Põlvasse vorstitsehh.
1988 – asusid tööle 3 rändkauplust.
1992  – avati kaubamajas valuuta eest müüdavate kaupade osakond.
1993 – Firma nimi muutus Põlva Tarbijate Ühistuks ja toimus mitmeid suuri ümberkorraldusi. Näiteks lõpetas  tegevuse 15 kauplust, kuna ruumid ei kuulunud Põlva Tarbijate Ühistule ja uued omanikud ei sõlminud enam lepinguid tarbijate ühistuga.
1995 – osteti soomest esimene suur kaasaegne kauplusauto ja avati kauplus Selvehall.
1997 – avati kauplus EDU ja kauplus Ehitaja.
1998/1999 Kaubanduskeskuse renoveerimine.
2000 – Põlva Kaubanduskeskuses avati lihatsehh, avati Räpina Ehitaja ja Meistri kauplus Edu kaupluse kõrval

Lähiajalugu:

15.12.2004 avati Räpina Selvehall
15.06.2006 avati Ülenurme Konsum
01.01.2006 osteti Räpina TÜ-lt 13 kauplust
12.12.2006 avati Veriora A ja O peale renoveerimist. Paigaldati esimene taara-automaat ühistus
02.02.2007 avati peale renoveerimist Kanepi A ja O kauplus
03.05.2007 avati peale renoveerimist Põlgaste kauplus
06.07.2007 avati peale renoveerimist Orava kauplus
05.12.2007 avati Saverna Konsum
25.09.2008 Värska AjaO avamine (renoveeritud)
23.10.2008 avati uus Edu Keskuse Konsum. Keskuses avati ka uus ja kaasaegne bowlingusaal.
Oktoober 2009 suleti Agu kauplus
01.02.2010 Vastse-Kuuste AjaO avamine
21.06.2010 Toiduaida avamine. Uue kontseptsiooniga ToiduAit avati Kaubamaja Konsumi asemele.30.05.2016 avati rekonstrueeritud Ahja Illimari Konsum
03.05.2017 avati renoveeritud Kaubamaja Kodumaailm
16.12.2017 avati uus Tõrvandi Konsum Tartumaal Kambja vallas Tõrvandi alevikus

Põlva Maksimarketis on avatud moodne itaaliapärane restoran La Storia.

Restoran La Storia

Tule veeda restoranis tähtpäevasid või mõnus õhtu suurepärase söögiga.
Rohkem informatsiooni ja laua saad broneerida telefonil 799 9091 või e-postil lastoria@pty.ee

Lahtiolekuajad:
P-N 11-21


R-L 11-23Lõunapakkumised E-R kell 12-14.

Oma Pala

Oma Pala - Parimad palad Põlvamaalt

Parimad palad Põlvamaalt toob Teieni:
Oma Pala Köök
Oma Pala Pagar

 

Põlva Kaubamaja kohvik
Kesk 10, Põlva
E – R 10 -18
L       Suletud
P       Suletud

Põlva Kaubamaja kohvikut on võimalik broneerida ka erinevate ürituste pidamiseks kuni 50-le inimesele, selleks palume Teil oma soovist teada allolevatel kontaktidel.
telefon: 799 9037
e-post: kohvik@pty.ee

Põlva TÜ pakub kinkekaarte summas 5 eurot, 10 eurot ja 50 eurot. Kinkekaarte ei ole võimalik vahetada rahaks. Kinkekaardist odavama ostu korral vaheraha ei tagastata, kallima ostu puhul on alati võimalus raha juurde maksta. Kasutades kinkekaarte ostude eest tasumiseks, arvestatakse ka boonust. Kinkekaarte on võimalik osta enamikest Põlva TÜ kauplustest. Kinkekaartidel puudub kehtivusaeg.

Põlva Tarbijate Ühistu koostöös COOP PANK-ga pakub oma klientidele võimalust tasuda kaupade eest järelmaksuga. Soorita oma ostud just sulle sobival ajal ja maksa nende eest osade kaupa. Järelmaksu vormistamine on lihtne ja tingimused on soodsad. Lepingu saab sõlmida kaupluses kohapeal ilma panka minemata. Taotlemiseks on vajalik isikuttõendav dokument (ID-kaart, EV pass või EV välismaalase pass) ning vastuse järelmaksuvõimalusest saad klienditeenindajalt minutiga.

Tingimused:

 1. Järelmaksu saab taotleda, kui oled 21-75 aastat vana
 2. Järelmaksu summa 80-2000 eurot
 3. Lepingu periood 6-48 kuud.
 4. Lepingu intress arvestatuna ostusummalt 11,9% aastas
 5. Lepingutasu 15 eurot
 6. Haldustasu 0,90 eurot kuus

Järelmaksu saab vormistada:

 • Coop Panga kontoris E-R 9-17 (Kesk 10, Põlva, Põlva Kaubamaja, infotelefon 664 1853, e-post anne-ly.lepp@cooppank.ee)
 • Kaubamaja Moemaailmas
 • Põlva Euronicsis
 • Mööblimajas
 • Põlva Ehituskeskus
 • Räpina Ehituskeskus
 • Räpina Universaalis

Küsi pakkumist klienditeenindajalt!

Järelmaksu pakub Põlva Tarbijate Ühistu koostöös COOP PANK-ga. Tutvuge teenuse tingimustega Coop Panga klienditeeninduses või konsulteerige asjatundjaga.

Kontaktid

Põlva Tarbijate Ühistu
Kesk 10, Põlva, Eesti, 63308
Tel. (+372) 799 9021
e-post: sekretar@pty.ee
e-post arvete saatmiseks: arved@pty.ee

Ühistu kauplused

Ühistu uudisedVaata kõiki

Artiklid puuduvad.