Ühistust

Ühistu tegutseb Põlva-, Võru- ja Tartumaal. Coop Põlva Tarbijate Ühistul ehk Coop Põlval ca 350  töötajat, 563 liiget ehk klientomanikku ja 28 kauplust, sh Coop Maksimarket, Coop Konsumid, Coop väikepoed, ketimärgita kauplused ning tööstuskaupade kauplused. Lisaks jaekaubandusele tegeleb ühistu veel toitlustamisega Põlva Kaubamaja Kohvikus, itaaliapärases restoranis La Storia ning väljastab oma kauplustesse ning ettetellitavatele peolaudadele omatoodangut Oma Pala kaubamärgi alt.

Coop Põlva Tarbijate Ühistu asutati Põlva Majandusühingu nime all aastal 1932.

Faktid

563

klientomanikku

350

töötajat

28

kauplust

Liikmelisus

Ava kõik

/.../

II ÜHISTU LIIKMED

3. Liikmeks astumise tingimused
3.1.  Ühistu liikmeks võib olla iga punktis 1.1 märgitud ühistu tegevuspiirkonnas elav või töötav vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes tunnustab ühistu põhikirja ja kelle suhtes ei ole tuvastatud ühtegi liikmeks vastuvõtmise keeldumise alust punkti 5.1 järgi.

4. Liikmeks vastuvõtmine
4.1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teeb otsuse ühistu liikmeks vastuvõtmise kohta või vastuvõtmisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul alates liikmeks astumise avalduse esitamisest.
4.2. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks juhatuse poolt vastuvõtmiseotsuse tegemise päevast.
4.3. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda osamaks, mis kuulub liikmeks astuja poolt tasumisele vastavalt punktile 17.

5.  Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine
5.1. Lisaks seaduses kehtestatud alustele võib juhatus liikmeks vastuvõtmisest keelduda, tehes vastavasisulise keeldumise otsuse, viidates keeldumise alusele ning saates otsuse ärakirja liikmeks astujale ühe nädala jooksul otsuse tegemisest, järgmistel asjaoludel:
5.1.1.  liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta punktis 1.1 nimetatud ühistu tegevuspiirkonnas;
5.1.2. liikmeks astuja on noorem kui 18-aastane;
5.1.3. liikmeks astuja on juriidiline isik;
5.1.4. liikmeks astuja omab otseselt või kaudselt kontrolli samal tegevusalal tegutseva äriühingu üle, on sellise äriühingu juhtorgani liige või osutab ühistule konkurentsi muul, sh varjatud kujul (nt konkureeriva äriühingu nõustajana või läbi kolmandate isikute);
5.1.5. muul olulisel põhjusel, kui on alust arvata, et isiku liikmeks astumine võib kahjustada ühistu huve.
5.2. Juhatusel on kohustus keelduda liikmeks vastu võtmisest juhul, kui ühistu nõukogu on enne liikmeks astumise avalduse esitamist otsusega peatanud uute liikmete vastuvõtmise ühistusse.

6. Liikmete arvestus
6.1. Ühistu juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse liikme ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, tasutud osamaksu suurus, selle tasumise kuupäev, liikmeks vastuvõtmise, liikme ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ning andmed liikmesuse üleandmise või osamaksu tagastamise kohta.

7. Liikme õigused
7.1. Ühistu liikmel on õigus:
7.1.1. osa võtta ühistu üldkoosolekust;
7.1.2. hääletada volinike valimisel;
7.1.3. kandideerida ja olla valitud ühistu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
7.1.4. saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ühistu tegevuse kohta ning tutvuda ühistu asukohas ühistu majandusaasta aruande projektiga vähemalt kümme päeva enne majandusaasta aruande kinnitamist otsustava volinike koosoleku toimumist;
7.1.5. kasumi jaotamise korral saada osa ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
7.1.6. astuda ühistust välja ja anda liikmesus üle;
7.1.7. ühistust väljaastumisel, kui liikmesust ei anta üle, ja ühistust väljaarvamisel saada tagasi liikme poolt tasutud osamaksu suurusele vastav (proportsionaalne) osa ühistu osakapitalist;
7.1.8. kasutada ühistu liikmetele ettenähtud soodustusi;
7.1.9. tutvuda ühistu dokumentidega volinike otsusel, kui see ei kahjusta ühistu majanduslikke huve;
7.1.10. saada digitaalallkirjastatud avalduse alusel majandusaasta aruande ärakirja e-posti aadressile.

8. Liikme kohustused
8.1. Ühistu liige on ühistu eesmärkidest ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuvalt kohustatud:
8.1.1. täitma ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
8.1.2. tasuma osamaksu põhikirja punktis 17 sätestatud suuruses ja korras;
8.1.3. kasutama ühistu teenuseid, s.t. kasutama ühistu ettevõtete teenuseid ja tegema sisseoste ühistu ettevõtetest temale kehtestatud tingimustel esimese liikmesuse aasta jooksul igas kalendrikuus vähemalt summa eest, mis on võrdne vähemalt 15%-iga vastavaks kalendriaastaks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud alampalgast ning järgnevatel aastatel iga aasta jooksul samamoodi arvutatud summa eest ühes kalendrikuus keskmiselt. Arvestust peetakse ühistu liikmetele väljastatud COOP Kliendikaart kasutamise andmete alusel;
8.1.4. mitte kahjustama ühistu head mainet ja ühistu huve, mitte lekitama ühistu ärisaladusi ja muud konfidentsiaalset informatsiooni;
8.1.5. hüvitama ühistule tema poolt ühistule tekitatud olulise varalise ja/või mittevaralise kahju.

9. Ühistu liikmete varaline vastutus
9.1. Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste täitmise eest isiklikult.
9.2. Kui liige ei ole täielikult tasunud osamaksu, vastutab ta ühistu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses.

10. Liikme ühistust väljaastumine
10.1. Liikmel on õigus igal ajal ühistust välja astuda, esitades juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Pooled võivad kokku leppida ka lühemas tähtajas.
10.2. Juhatuse otsuses kinnitab juhatus liikme välja astumise ühistust ning tagastab väljaastuvale liikmele osamaksu vastavalt punktile 18.
10.3. Juhatusel ei ole õigust otsuse tegemisest, millega otsustatakse punkti 10.1 järgi ühistust välja astuda sooviva liikme väljaastumine, õigustamatult keelduda. Juhatus peab tegema nimetatud otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates liikmelt punktis 10.1 nimetatud väljaastumise avalduse saamisest. Juhatuse otsus jõustub punktis 10.1 nimetatud tähtaja möödumisel.
10.4. Ühistust väljaastuv ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaastumine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. Hüvitise tasumise ning selle suuruse otsustab juhatus.

11. Liikme ühistust väljaarvamise kord ja alused
11.1. Liikme ühistust väljaarvamise otsustab juhatus. Liige arvatakse ühistust välja juhatuse otsuse alusel järgmistel juhtudel:
11.1.1. liikme surma korral;
11.1.2. kui liige ei vasta ühistu põhikirjas punktis 3 sätestatud tingimustele;
11.1.3. kui liige ei täida ühistu põhikirja punktis 8 sätestatud mistahes kohustust;
11.1.4. mõjuval põhjusel, eelkõige seaduse või põhikirja nõuete olulise rikkumise korral;
11.1.5. üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse või nõukogu otsuste olulisel määral täitmata jätmise korral;
11.1.6. kui liikme võlausaldaja on esitanud avalduse liikme ühistust väljaarvamiseks kuue (6) kuu jooksul alates täitmise ebaõnnestumisest, kui võlausaldaja ei saanud oma nõuet rahuldada sundtäitmisega liikme ülejäänud varast.
11.2. Punktis 11.1 nimetatud juhatuse otsuses toob juhatus välja liikme ühistust väljaarvamise põhjuse ja aluse, otsustab liikme väljaarvamise ühistust ning tagastab ühistust välja arvatud liikmele osamaksu vastavalt punktile 18. Juhatuse otsus jõustub otsuse tegemise kuupäeval.
11.3. Liikme väljaarvamise korral punktides 11.1.2-11.1.6 nimetatud juhtudel teatab juhatus liikmele liikme ühistust välja arvamisest ühe kuu jooksul otsuse tegemisest.
11.4. Ühistust väljaarvatav ühistu liige peab ühistust väljaastumisel tasuma ühistule mõistliku hüvitise, kui tema väljaarvamine põhjustab vastavalt asjaoludele ühistule olulist kahju või seab kahtluse alla ühistu tegevuse jätkumise. Hüvitise tasumise ning selle suuruse otsustab juhatus.

12. Liikme ühistust väljaastumise ja väljaarvamise päev, liikmesuse lõppemine
12.1. Liige loetakse ühistust välja astunuks ja/või välja arvatuks ning liikmesus lõppenuks juhatuse vastavasisulise otsuse jõustumise päevast alates.
12.2. Surnud liikme liikmesus loetakse lõppenuks tema surmapäevast, sõltumata sellest, millal teeb ühistu juhatus vastavasisulise liikme väljaarvamise otsuse.
12.3. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega, välja arvatud punktis 12.2 nimetatud juhul. Liikme mittevaralised õigused lõpevad punktis 12.1 nimetatud päevast.

13. Liikmesuse üleandmine
13.1. Liikmel on õigus igal ajal liikmesus kolmandale isikule üle anda.
13.2. Liikmesuse üleandmiseks esitavad ühistu liige ja isik, kellele liikmesus soovitakse üle anda, juhatusele ühise kirjaliku allkirjastatud avalduse, milles ühistu liige kinnitab, et ta soovib liikmesuse teisele isikule üle anda, ning milles isik, kellele liikmesus üle antakse, avaldab soovi ühistu liikmesus üle võtta ning kinnitab ka seejuures, et on tutvunud ühistu põhikirjaga, annab nõusoleku võtta üle ühistu liikmesusest tulenevad õigused ja kohustused, millega ta astub ühistu liikmeks liikmesuse üle andnud liikme asemele.
13.3. Juhatus kontrollib, kas isik, kellele liikmesus punkti 13.1 alusel üle antakse, vastab põhikirja punktis 3 liikme kohta sätestatud tingimustele ning ega ei esine põhikirja punktis 5 sätestatud liikmeks vastuvõtmisest keeldumise aluseid.
13.4. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul alates punktis 13.2 nimetatud avalduse esitamisest. Kui ei esine punktis 13.3 nimetatud takistusi, võtab juhatus vastu liikmesuse üleandmise otsuse ja liikmesus loetakse samast päevast alates üleantuks. Juhatuse otsuse tegemise päevast loetakse liikmesuse üle võtnud isik ühistu liikmeks. Kui juhatus liikmesuse üleandmisest põhjendatult keeldub, jääb ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik. Juhatus edastab liikmesuse üleandmise või sellest keeldumise otsuse kirjalikult ühe kuu jooksul otsuse tegemisest vastavatele osapooltele.
13.5. Liikmesuse üleandmise korral ei pea isik, kellele liikmesus üle antakse, tasuma ühistule osamaksu.
13.6. Ühistu liikme surma korral ei lähe liikmesus automaatselt üle surnud liikme pärijatele ning kohaldub põhikirja punkt 12.2.

/…/

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Põlva Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Põlva Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.
1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.
1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.
1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Põlva Tarbijate Ühistu registrikood 10051286; aadress Kesk 10, Põlva; e-post info@cooppolva.ee 
1.5. ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.
1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.
1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.
1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel www.cooppolva.ee. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.
1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:
2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4. liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust; ostuboonus; hooajalised sooduskupongid liikmetele, sünnipäevakaardi hinnasoodustus, järelmaks tööstuskaupade ostmiseks Põlva Kaubamajast);
2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK
3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh:
3.1.1. liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
3.1.2. liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)
3.1.3. ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)
3.1.4. ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE
4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.
4.2. Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee.
4.3. Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele.
4.4. Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee.
4.5. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:
4.5.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.5.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.5.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.
5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.
5.3. Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.
5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.
6.2. Liikmel on õigus:
6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile info@cooppolva.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,
6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4. pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Loe lisaks

Ava kõik

Coop Põlva Tarbijate Ühistu on Eesti Vabariigis Põlva maakonnas elavate või töötavate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Kaubandusega tegeldakse kogu Põlva, Tartu ja Võru maakonnas.

Coop Põlva Tarbijate Ühistu on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja nimetusega pitsat.

Ühistu on vabatahtlikkuse alusel EESTI TARBIJATEÜHISTUTE KESKÜHISTU liige.

Ühistu tegevusaladeks on:

1.1. Toidukaupade jae- ja hulgikaubandus;
1.2. Alkohoolsete jookide jaekaubandus;
1.3. Õlle jae- ja hulgikaubandus;
1.4. Tubakatoodete jaekaubandus;
1.5. Tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
1.6. Väärismetallist ja vääriskividest toodete müük;
1.7. Komisjonikaubandus;
1.8. Ühiskondlik toitlustamine koos alkoholiga.

Ühistu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek, volinike koosolek, nõukogu ja juhatus.

Ülevaade Coop Põlva Tarbijate Ühistu ajaloost:

1902 – loodi Eestis tarbijate- ja majandusühistud Antslas ja Sindis.
1917 – tulid kokku seitsmeteistkümne rahvusliku kaubandusühistu esindajad ning panid aluse oma kaubanduskeskusele – Eesti Tarvitajate Ühistute Keskühistule (ETK), mis asutati ühiskaubanduse korraldamiseks.
1932 – alustas tegevust Põlva Majandusühing, mis jäi halduslikult Võru maakonda. Põlva linn, kus varem võistlesid eraärid omavahel, sai suure muutuse  osaliseks, uus ühistu lõi kohe paljud kaubahinnad alla ja eraärid pidid asuma koos võitlusse uustulnuka vastu. Asi arenes isegi niikaugele, et Põlva Majandusühingu kaupluse ette ehitati kõrge plankaed, et takistada ostjate juurdepääsu kauplusesse, seetõttu pidid ostjad tegema suure ringi, et lõpuks plangus oleva umbes sammulaiuse ava kaudu kauplusse pääseda. Ometi ei takistanud see ühistutegevuse võidukäiku.
1950 – aasta 1. novembril moodustati Põlva Tarbijate Kooperatiivide Rajooni Liit, kuhu kuulusid Põlva, Ahja ja Kanepi kooperatiiv. Rajooniliit ühendas rajooni tarbijate kooperatiivid ja teostas nende organisatsioonilist ning majanduslikku juhtimist. Loodi Põlva TKRL Varumisladu ja toitlustamisega hakkas tegelema Põlva TKRL Teemaja, kaupade realiseerimise ja jaotamisega tarbijate kooperatiividele hakkas tegelema Põlva TKRL Kaubaladu ja tööstuse ning tootmisega asus tegelema Põlva TKRL Tööstuskombinaat.
1957 – aasta 1. juulist muudeti nimi ümber Põlva Rajooni Tarbijate Kooperatiiviks.
1965 – 1. aprillil muudeti nimetus Põlva Rajooni Tarbijate Kooperatiiv ümber Põlva Tarbijate Kooperatiiviks.
1977 – valmis Himmaste kauplus-söökla.
1979 – valmis Põlva Kaubanduskeskus ning kaubanduselu elavnes märgatavalt.
1980/1981 – valmisid Saverna ja Peri kauplus-söökla.
1985 – uued kauplused Maaritsas ja Põlva Piimatoodete kombinaadis.
1987 – ehitati Põlvasse vorstitsehh.
1988 – asusid tööle 3 rändkauplust.
1992  – avati kaubamajas valuuta eest müüdavate kaupade osakond.
1993 – Firma nimi muutus Põlva Tarbijate Ühistuks ja toimus mitmeid suuri ümberkorraldusi. Näiteks lõpetas  tegevuse 15 kauplust, kuna ruumid ei kuulunud Põlva Tarbijate Ühistule ja uued omanikud ei sõlminud enam lepinguid tarbijate ühistuga.
1995 – osteti soomest esimene suur kaasaegne kauplusauto ja avati kauplus Selvehall.
1997 – avati kauplus EDU ja kauplus Ehitaja.
1998/1999 Kaubanduskeskuse renoveerimine.
2000 – Põlva Kaubanduskeskuses avati lihatsehh, avati Räpina Ehitaja ja Meistri kauplus Edu kaupluse kõrval

Lähiajalugu:

15.12.2004 avati Räpina Selvehall
15.06.2006 avati Ülenurme Konsum
01.01.2006 osteti Räpina TÜ-lt 13 kauplust
12.12.2006 avati Veriora A ja O peale renoveerimist. Paigaldati esimene taara-automaat ühistus
02.02.2007 avati peale renoveerimist Kanepi A ja O kauplus
03.05.2007 avati peale renoveerimist Põlgaste kauplus
06.07.2007 avati peale renoveerimist Orava kauplus
05.12.2007 avati Saverna Konsum
25.09.2008 Värska AjaO avamine (renoveeritud)
23.10.2008 avati uus Edu Keskuse Konsum. Keskuses avati ka uus ja kaasaegne bowlingusaal.
Oktoober 2009 suleti Agu kauplus
01.02.2010 Vastse-Kuuste AjaO avamine
21.06.2010 Toiduaida avamine. Uue kontseptsiooniga ToiduAit avati Kaubamaja Konsumi asemele.30.05.2016 avati rekonstrueeritud Ahja Illimari Konsum
03.05.2017 avati renoveeritud Kaubamaja Kodumaailm
16.12.2017 avati uus Tõrvandi Konsum Tartumaal Kambja vallas Tõrvandi alevikus
01.12.2018 avati Põlva Coop Maksimarket

Põlva Maksimarketis on avatud moodne itaaliapärane restoran La Storia.

Restoran La Storia

Tule veeda restoranis tähtpäevasid või mõnus õhtu suurepärase söögiga.
Rohkem informatsiooni ja laua saad broneerida telefonil 799 9091 või e-postil lastoria@cooppolva.ee

Lahtiolekuajad:
P-N 11-21


R-L 11-23Lõunapakkumised E-R kell 12-14.

Oma Pala

Oma Pala - Parimad palad Põlvamaalt

Parimad palad Põlvamaalt toob Teieni:
Oma Pala Köök
Oma Pala Pagar

 

Põlva Kaubamaja kohvik
Kesk 10, Põlva
E – R 10 -18
L       Suletud
P       Suletud

Põlva Kaubamaja kohvikut on võimalik broneerida ka erinevate ürituste pidamiseks kuni 50-le inimesele, selleks palume Teil oma soovist teada allolevatel kontaktidel.
telefon: 799 9037
e-post: kohvik@cooppolva.ee

Coop Põlva TÜ pakub kinkekaarte summas 5 eurot, 10 eurot ja 50 eurot. Kinkekaarte ei ole võimalik vahetada rahaks. Kinkekaardist odavama ostu korral vaheraha ei tagastata, kallima ostu puhul on alati võimalus raha juurde maksta. Kasutades kinkekaarte ostude eest tasumiseks, arvestatakse ka boonust. Kinkekaarte on võimalik osta enamikest Coop Põlva kauplustest. Kinkekaartidel puudub kehtivusaeg.

Coop Põlva Tarbijate Ühistu koostöös COOP PANK-ga pakub oma klientidele võimalust tasuda kaupade eest järelmaksuga. Soorita oma ostud just sulle sobival ajal ja maksa nende eest osade kaupa. Järelmaksu vormistamine on lihtne ja tingimused on soodsad. Lepingu saab sõlmida kaupluses kohapeal ilma panka minemata. Taotlemiseks on vajalik isikuttõendav dokument (ID-kaart, EV pass või EV välismaalase pass) ning vastuse järelmaksuvõimalusest saad klienditeenindajalt minutiga.

Tingimused:

 1. Järelmaksu saab taotleda, kui oled 21-75 aastat vana
 2. Järelmaksu summa 80-2000 eurot
 3. Lepingu periood 6-48 kuud.
 4. Lepingu intress arvestatuna ostusummalt 11,9% aastas
 5. Lepingutasu 15 eurot
 6. Haldustasu 0,90 eurot kuus

Järelmaksu saab vormistada:

 • Coop Panga kontoris E-R 9-17 (Kesk 10, Põlva, Põlva Kaubamaja, infotelefon 664 1853, e-post anne-ly.lepp@cooppank.ee)
 • Põlva Kaubamaja Moemaailmas
 • Põlva Euronicsis
 • Põlva Coop Ehituskeskus
 • Räpina Coop Ehituskeskus
 • Räpina Universaalis

Küsi pakkumist klienditeenindajalt!

Järelmaksu pakub Coop Põlva Tarbijate Ühistu koostöös COOP PANK-ga. Tutvuge teenuse tingimustega Coop Panga klienditeeninduses või konsulteerige asjatundjaga.

Kontaktid

Coop Põlva Tarbijate Ühistu
Kesk 10, Põlva, Eesti, 63308
Tel. (+372) 799 9021
e-post: info@cooppolva.ee
e-post arvete saatmiseks: arved@cooppolva.ee

Ühistu uudisedVaata kõiki

Artiklid puuduvad.

Ärinime muutus

Kauplused