Rahvuslikul ärkamisajal oli Vändra üks ärksamaid kihelkondi, millega oli seotud Carl Robert Jakobson, Lilli Suburg, Jannsenid. Talude päriseksostmine algas siin juba 1864.aastal. Piirkonda kuulus 490 talu. Vändra I Tarvitajate Ühisus asutati 29.detsembril 1904. aastal.

Algatajateks oli 20 meest, kellest igaüks pani algkapitaliks 25 rubla. Esimene kauplus avati jaanuaris 1905.aastal Vändra Kurtummade kooli ees olevas puumajas. 1907.aastal ehitati puumaja kõrvale kivihoone ning mõlemad hooned hävisid 1941.aastal. Vändra Tarbijate Ühistu tegutseb Pärnumaal. Täna on ühistul 690 liiget ehk klientomanikku ning 10 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop lähipoed ja ketimärgita kauplused.

Üldkontakt

Vändra Tarbijate Ühistu

+372 446 7064

vandra.ty@vandra.coop.ee

Pärnu-Paide mnt 21, Vändra, Pärnumaa, 87701

Äriregistri kood: 10374019

690

ühistu liiget

10

kauplust

144

töötajat

Vändra eCoop

Coop Vändra Facebook

Kontaktid

Juhatus

Gersti Kont

Juhatuse esimees

vandra.ty@vandra.coop.ee

+372 513 4610

Peida Vaata

Raamatupidamine

Reilika Madison

Pearaamatupidaja

reilika@vandra.coop.ee

+372 517 5302

Peida Vaata

Milvi Vaht

Vanemraamatupidaja

milvi@vandra.coop.ee

+372 517 3580

Peida Vaata

Rita Pärgma

Vanemraamatupidaja

rita@vandra.coop.ee

+372 512 0282

Peida Vaata

Tuuli Tammai

Vanemraamatupidaja

tuuli@vandra.coop.ee

+372 517 3276

Peida Vaata

Muud kontaktid

Eno Taggo

IT-spetsialist/Kaubandusjuht

eno@vandra.coop.ee

+372 512 0212

Peida Vaata

Natalia Liiverkas

Kvaliteedijuht

natalia@vandra.coop.ee

+372 512 0369

Peida Vaata

Liikmelisus

Ava kõik

Ühistu liikmete soodustused:

  1. Säästukaart Plussi igakuulised hooldustasud tasub ühistu liikme eest.

  2. Vändra Tööstuskaupadest kodutehnika ostude korral kohale viimise transport tasuta (soovi korral)

  3. Säästukaardi, Säästukaart Plussi ja Coop Panga maksekaardiga ostude registreerimisel makstakse kahekordset ostuboonust.

1. ÜLDTINGIMUSED


1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Vändra Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Vändra Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.
1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Vändra Tarbijate Ühistu registrikood 10374019, asukoha aadress Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald; e-post vandra.ty@vandra.coop.ee. Liikme Säästukaardiga registreeritud ostuandmete osas on liikme isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks Coop Eesti Keskühistu (registrikood 10093971, aadress Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, e-post andmekaitse@coop.ee)

1.5. Liikmete isikuandmeid töödeldakse lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon on nähtav ühistu veebilehel https://www.coop.ee/index.php/uhistud/coop-vandra  

1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitsespetsialist. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitsespetsialisti poole aadressil vandra.ty@vandra.coop.ee   

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED


2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4. liikme õiguste ja kohustuste täitmisega seotud andmed sh liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed, liikme kohustuste täitmise hindamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme ostuboonust);
2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK


3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise eesmärgil ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus)) art 6 (1) c) ja art 6 (1) f) alusel, näiteks:

3.1.1. liikmete haldamiseks (nt liikmeks astumise või väljaastumise avalduse menetlemiseks, liikme väljaarvamiseks, liikmete nimekirja pidamiseks jmt);
3.1.2. liikmete teenindamiseks (nt liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, liikmete põhikirjast tulenevate kohustuste täitmise hindamiseks, liikmete vahel loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt);
3.1.3. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks jmt);
3.1.4. ühistu huvide ja õiguste kaitseks (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise ühistu tegevuskohtades, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks jmt)

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE


4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel. 

4.2. Juhul kui liikmete õigused ja kohustused (liikmele pakutavad teenused, liikme põhikirjast tulenev ostukohustus, liikmele ettenähtud soodustused või hüved) on seotud liikme isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse liikme isikuandmed vajalikus mahus ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi tingimused ja isikuandmete töötlemise kord on tutvumiseks kättesaadav ühistu kauplustes ja Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee 

4.3. Kui liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, võidakse liikme isikuandmed selleks vajalikus mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) edastada ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. Isikuandmeid töödeldakse vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee 

4.4. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.4.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.4.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.4.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE


5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.3. Ühistu säilitab liikme isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2. Liikmel on õigus:
6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse e-postiaadressile vandra.ty@vandra.coop.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,
6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4. pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-postiaadressil vandra.ty@vandra.coop.ee või ühistu asukohta, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

/.../

 

II ÜHISTU LIIKMED 


 

2.1. Liikmeks vastuvõtmine

2.1.1. Ühistu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes tunnustab ühistu põhikirja ja kelle suhtes ei ole tuvastatud ühtegi liikmeks vastuvõtmise keeldumise alust punkti 2.1.4. järgi.

2.1.2. Ühistu liige peab vastama lisaks alljärgnevatele tingimustele: 2.1.2.1. liige ei või kuuluda konkureeriva äriühingu juhtimis–või kontrollorganitesse ega olla sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes;

2.1.2.2. liige ei saa olla konkureeriva äriühingu omanik ega füüsilisest isikust ettevõtjaks Ühistuga samadel tegevusaladel;

2.1.2.3. liikme elu- või töökoht peab asuma nõukogu otsusega määratletud Ühistu tegevuspiirkonnas;

2.1.3. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Juhatus teeb otsuse Ühistu liikmeks vastuvõtmise kohta või vastuvõtmisest keeldumise kohta ühe kuu jooksul alates liikmeks astumise avalduse esitamisest.

2.1.4. Lisaks seaduses kehtestatud alustele võib juhatus liikmeks vastuvõtmisest keelduda, tehes vastavasisulise keeldumise otsuse, viidates keeldumise alusele ning saates otsuse ärakirja liikmeks astujale ühe nädala jooksul otsuse tegemisest, järgmistel asjaoludel: 2.1.4.1. liikmeks astuja ei oma elu- või töökohta Ühistu tegevuspiirkonnas;

2.1.4.2. liikmeks astuja on noorem kui 18-aastane;

2.1.4.3. liikmeks astuja on juriidiline isik;

2.1.4.4. liikmeks astuja omab otseselt või kaudselt kontrolli samal tegevusalal tegutseva äriühingu üle, on sellise äriühingu juhtorgani liige või osutab ühistule konkurentsi muul, sh varjatud kujul (nt konkureeriva äriühingu nõustajana või läbi kolmandate isikute);

2.1.4.5. kui isik on varem Ühistust välja arvatud;

2.1.4.6. muul olulisel põhjusel, kui on alust arvata, et isiku liikmeks astumine võib kahjustada Ühistu huve.

2.1.5. Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks Ühistu arvele 1 kuu jooksul alates vastuvõtmisotsuse kättesaamisest.

2.1.6. Liikmeks astuja loetakse Ühistu liikmeks alates osamaksu laekumise päevast.

2.1.7. Juhatusel on kohustus keelduda liikmeks vastu võtmisest juhul, kui Ühistu nõukogu on enne liikmeks astumise avalduse esitamist otsustanud peatada uute Ühistu liikmete vastuvõtmise.

2.1.8. Ühistu peab liikmete nimekirja, millesse liikme ees- ja perekonnanimi; elukoht; isikukood, elektronposti aadress, liikme poolt tasutud osamaksu suurus ja tasumise kuupäev, liikmeks vastuvõtmise, Ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus, ning andmed osamaksu tagastamise ja liikmelisuse üleandmise kohta. 


 

2.2. Liikme õigused ja kohustused 

2.2.1. Ühistu liikmel on õigus: 2.2.1.1. Valida ja olla valitud Ühistu juhtimisorganitesse seaduses ja põhikirjas sätestatud korras;

2.2.1.2. Võtta osa Ühistu üldkoosolekust ja piirkondlikust koosolekust;

2.2.1.3. Saada teavet Ühistu tegevuse kohta ning tutvuda kohapeal Ühistu majandusaasta aruandega ning saada sellest enda kulul ärakiri;

2.2.1.4. Ühistust väljaastumisel /väljaarvamisel saada tagasi osamaks, millest on maha arvatud liikme kohustused Ühistu ees;

2.2.1.5. Saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest;

2.2.1.6. Saada osa teistest seadusega tagatud liikme õigustest

2.2.2. Ühistu liige on kohustatud: 2.2.2.1. Täitma Ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Ühistu juhtimisorganite otsuseid;

2.2.2.2. tasuma osamaksu Põhikirjas sätestatud ulatuses;

2.2.2.3. osalema Ühistu liikmete ühistegevuses;

2.2.2.4. kasutama Ühistu teenuseid vähemalt 800 euro eest kalendriaastas. Arvestust peetakse Ühistu liikmetele väljastatud Coopi kliendikaarti kasutamise andmete alusel;

2.2.2.5. olema Ühistule lojaalne ning mitte kahjustama Ühistu mainet ja huve ning toetama igati Ühistu tegevust;

2.2.2.6. hüvitama seadusega sätestatud korras Ühistule, Ühistu teistele liikmetele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;

2.2.2.7. informeerima Ühistut kümne päeva jooksul oma nime, aadressi või õigusliku vormi muutumisest, samuti sellest kui liige saab Ühistuga konkureeriva ettevõtte omanikuks või on valitud sellise ettevõtte juhtimis- või kontrolliorganisse või on sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes või on füüsilisest isikust ettevõtjaks Ühistuga samadel tegevusaladel;

2.2.3. Liikmetele lisakohustuste määramise korra kinnitab juhatuse ettepanekul Volinike koosolek. 


 

2.3. Liikme vastutus

2.3.1. Ühistu liige ei vastuta Ühistu kohustuste eest.

 

2.4. Liikmelisuse lõppemine 

2.4.1. Liikmelisus lõpeb seaduses ja põhikirjas sätestatud alustel.

2.4.2. Päevast, mil liige loetakse Ühistust väljaastunuks või väljaarvatuks lõpevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega v.a. käesoleva põhikirja punkti 2.6.1.1. ja 2.6.1.2 korral.

2.4.3. Liikmele tagastatakse tasutud osamaks 6 kuu jooksul varaliste kohustuste lõppemisest arvates.

 

2.5. Liikme ühistust väljaastumine 

2.5.1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühistust välja astuda kuni Ühistu lõpetamisotsuse tegemiseni. Avaldus tuleb esitada vähemalt 3 kuud enne väljaastumist.

 

2.6. Liikme ühistust väljaarvamine 

2.6.1. Liige arvatakse Ühistust välja juhatuse otsusega: 2.6.1.1. tema surma korral;

2.6.1.2. kui liige ei vasta seaduses või põhikirjas sätestatud nõuetele;

2.6.1.3. kui liige ei täida Ühistu põhikirja või Ühistu juhtimisorganite otsuseid või jätab kohustused Ühistu vastu täitmata;

2.6.1.4. kui liige töötab sihilikult Ühistu vastu või kahjustab oluliselt Ühistu mainet ja huve;

2.6.1.5. muul mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või käesoleva põhikirja nõuete oluline rikkumine 


 

 

2.7. Väljaarvamise otsus ja selle peale edasikaebamine

2.7.1. Ühistu liikme mittenõustumisel juhatuse poolt tehtud väljaarvamise otsusega on tal õigus kaevata volinike koosolekule 2 nädala jooksul väljaarvamisteate kättesaamisest.

2.7.2. Nimetatud kaebus vaadatakse läbi kaebuse saamisele järgneval volinike koosolekul.

2.7.3. Koosoleku toimumise kohast ja ajast teatatakse kaebuse esitajale kirjalikult.

2.7.4. Kaebuse esitanud isiku puudumine koosolekult, kui temale on koosoleku toimumisest teatatud, ei ole takistuseks kaebuse arutamisel.

2.7.5. Volinike koosoleku otsuse ärakiri saadetakse kaebuse esitanud isikule 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

/.../

Ühistus on liikmete vastuvõtt peatatud.

Kaupluste kaart

Ühistu kauplused

 

Kauplus Lahtiolekuaeg Aadress E-Post
Kergu kauplus

E-N 9-18 R-L 9-20 P 9-18

Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, 87402, Pärnu maakond, Eesti

kergu@vandra.coop.ee

Paikuse Konsum

E-P 9-22

Pärnade pst. 1, Paikuse alev, Pärnu, 86602, Pärnu maakond, Eesti

paikuse@vandra.coop.ee

Sauga Konsum

E-P 9-22

Kuldnoka 1, Sauga alevik, Tori vald, 85008, Pärnu maakond, Eesti

sauga@vandra.coop.ee

Selja kauplus

E-P 9-19

Rakvere mnt. 15, Selja küla, Tori vald, 86817, Pärnu maakond, Eesti

selja@vandra.coop.ee

Sindi Konsum

E-P 9-22

Jaama 8, Sindi, 86705, Pärnu maakond, Eesti sindi@vandra.coop.ee

Tiina Konsum

E-P 8-22

Riia mnt. 74, Pärnu, 80020, Pärnu maakond, Eesti

tiina@vandra.coop.ee

Tootsi Konsum

E-P 9-20

Kesk 7, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87501, Pärnu maakond, Eesti

tootsi@vandra.coop.ee

Tori Konsum

E-P 8-20

Pärnu mnt. 3, Tori alevik, Tori vald, 86801, Pärnu maakond, Eesti

tori@vandra.coop.ee

Vändra Konsum

E-P 7-22

Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701, Pärnu maakond, Eesti

vandra@vandra.coop.ee

Koidula Konsum

E-R 7-22 L-P 8-22

Vana 60, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701, Pärnu maakond, Eesti

koidula@vandra.coop.ee

       

 

Ühistu uudisedVaata kõiki

Vändra Konsumi avamine 15.07.2022

Kergu Kaupluse katuse renoveerimine

Tootsi Konsumi uued külmikud/riiulid

Vändra Konsumi nutikassad

Tiina Konsumi nutikassad

Sindi Konsumi nutikassad

Itella Smartposti uus pakiautomaat Tootsi Konsumis