Ühistust

Viljandi Tarbijate Ühistu kasvas 1910. aastal välja Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi kaubanduse osakonnast. Täna on ühistul 264 töötajat, 533 klientomanikku ning 23 kauplust, sh Coop Maksimarket, Coop Konsumid, Coop lähipoed ning tööstuskaupade kauplused.

Viljandi Tarbijate Ühistu on pikaajalise praktika ja suurte kogemustega jaekaubandusettevõte, kes on saavutanud kindla positsiooni ja omab juhtivat osa Viljandi linna ja ka maakonna jaekaubandusturul.

Viljandi Tarbijate Ühistu on välja kasvanud eelmise sajandi alguskümnendil (14.veebruaril 1910.a)Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi Kaubanduse Osakonnast ning on alates sellest ajast tegutsenud iseseisva jaekaubandusettevõttena. Pärast Teist maailmasõda muudeti ettevõtte nimetus Viljandi Tarbijate Kooperatiiviks ning jätkati tegevust olemasolevate varade ja liikmeskonnaga. 1992.aastal muudeti kooperatiiv Viljandi Tarbijate Ühistuks ning põhikiri viidi vastavusse Eesti Vabariigi ühistuseadusega.

Viljandi Tarbijate Ühistu Kuulumine Coop Eesti Keskühistusse on andnud mitmeid eeliseid teiste kohalike jaeettevõtete ees, et edukalt eksisteerida ning paremini oma liikmeid ja kliente teenindada. Suure panuse selleks on andnud Säästukaart ja Säästukaart Pluss, olles leidnud tarbijate seas suure poolehoiu.

Ühistu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek, mille pädevus on reguleeritud seaduse ja põhikirjaga.
 

Faktid

533

klientomanikku

264

töötajat

23

kauplust

Kontaktid

Article image

Viljandi Tarbijate Ühistu

Tallinna tn 3, Viljandi 71020

Article image

Priit Aule

Juhatuse esimees

Article image

Margus Toomla

Juhatuse liige

Article image

Kristo Mägi

Turundusjuht

Article image

Irena Saaremets

Tööstuskaupade müügijuht

Article image

Margit Linsi

Toidukaupade müügijuht

Article image

Maire Ilves

Kvaliteedijuht

Article image

Elo Paju

Personalijuht

Article image

Neeme Roosaar

Finantsjuht

Article image

Riina Tambre

Pearaamatupidaja

Vaata lisaks

Viljandi Tarbijate Ühistu muudab alates 01. juulist 2022 oma liikme boonussüsteemi ning hakkab seniste kahekordsete boonuspunktide asemel andma oma liikmetele igakuiselt neljakordset (1+3) boonust kõikidelt ostudelt, mis Coop Eesti kauplustes tehakse.

Liikmeks vastuvõtmine

Ühistu liikmeks võib olla vähemalt 18- aastane teovõimeline füüsiline isik, kes tunnistab Ühistu põhikirja ja on nõus kandma liikmeksolekuga seotud kohustusi
Ühistu liikmeks astuja võetakse Ühistu liikmeks kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega
Ühistu liikmeks astuja avalduse vaatab juhatus läbi ühe kuu jooksul arvates selle saamisest
Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda Ühistu arvele 1 kuu jooksul sisseastumis-maks ja vähemalt üks osamaks
Ühistu liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse sisseastumismaksu ja osamaksu laekumise päev
Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine

Ühistu liikmeks vastuvõtmisest võib juhatus keelduda, kui:

Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu  liikmete majanduslikke huve;
liikmeks astuja ei vasta seadustega ja Ühistu põhikirjaga sätestatud nõuetele;
liikmeks astuja on varem Ühistust välja arvatud pöhjusel, et ta ei täitnud Ühistu põhikirjas sätestatud kohustusi;
liikmeks astuja või tema perekonnaliige on Ühistuga samalaadne ettevõtja;
liikmeks astuja on teadaolevalt oma tegevuse ja käitumisega üles näidanud ebasobivust
Liikmete arvestus

Ühistu juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse:

liikme nimi, elukoht, isikukood;
liikme osamaksu(de) suurus ja tasumise aeg;
andmed osamaksu(de) tagastamise ja liikmelisuse üleandmise kohta;
liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev
Liikme õigused

Ühistu liikmel on õigus:

võtta osa üldkoosolekust;
valida ja olla valitud Ühistu juhtimisorganitesse;
saada teavet Ühistu tegevuse kohta;
saada osa Ühistu liikmetele jaotatavast kasumist;
saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest;
liikmelisust pärandada ja üle anda isikule, kes vastab käesolevas põhikirjas sätestatud nõuetele;
Ühistust väljaastumisel saada tagasi tasutud osamaks(ud);
teha ettepanekuid Ühistu tegevuse kohta
Liikme kohustused ja vastutus

Ühistu liige on kohustatud:

järgima käesolevat põhikirja ja täitma Ühistu juhtimisorganite, seaduse ja käesoleva põhikirja alusel tehtud otsuseid;
tasuma põhikirjas sätestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja osamaksu(d);
osa võtma Ühistu tegevusest;
olema lojaalne Ühistule, teostades oma liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi heauskselt ning vastavuses heade tavadega;
teavitama juhatust oma isikuandmete ja elukoha muudatustest
Ühistu liige ei vastuta isiklikult ühistu kohustuste eest

Liikmelisuse lõppemine

Liikmelisus Ühistus lõpeb:

liikme väljaastumisel Ühistust juhatusele esitatud avalduse alusel;
liikme Ühistust väljaarvamisel juhatuse otsuse alusel kui liige ei vasta Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele, ei täida põhikirjalisi kohustusi või Ühistu juhtimisorganite otsuseid ning kahjustab oluliselt Ühistu mainet või huve;
liikme surma korral, välja arvatud juhul, kui liikmelisus läheb üle pärijale. Ühel liikme pärijaist on õigus astuda Ühistu liikmeks, kui ta vastab Ühistu põhikirjas sätestatud nõuetele ja esitab sellekohase avalduse juhatusele ühe aasta jooksul arvates Ühistu liikme surmast;
liikmelisuse üleandmisel teisele isikule põhikirjas sätestatud korras
Liikme sisseastumismaks ja osamaks(ud)

Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks 5 (viis) eurot ja vähemalt üks osamaks, mille väärtuseks on 20 (kakskümmend) eurot
Sisseastumismaks ja osamaks(ud) on rahalised
Liikme osamaksude arv ei ole piiratud
Ühistust väljaastunud või väljaarvatud liikmele tagastatakse osamaks(ud) 6 kuu jooksul varaliste kohustuste lõppemisest arvates
Liikme võlgade katteks võib pöörata sissenõude ainult tema osamaksu(de) ulatuses
Sisseastumismaksu ei tagastata
Struktuur

Viljandi Tarbijate Ühistu nõukogu:

Jaak Sulg (nõukogu esimees)
Jaak Anderson
Jaan Lukas
Erich Palm
Kersti Rekor
Juhatus:

Priit Aule (juhatuse esimees)
Margus Toomla

Ühistu kauplused

Ühistu uudisedVaata kõiki