Ühistust

Rahvuslikul ärkamisajal oli Vändra üks ärksamaid kihelkondi, millega oli seotud Carl Robert Jakobson, Lilli Suburg, Jannsenid. Talude päriseksostmine algas siin juba 1864.aastal. Piirkonda kuulus 490 talu. Vändra I Tarvitajate Ühisus asutati 29.detsembril 1904. aastal.
Algatajateks oli 20 meest, kellest igaüks pani algkapitaliks 25 rubla. Esimene kauplus avati jaanuaris 1905.aastal Vändra Kurtummade kooli ees olevas puumajas. 1907.aastal ehitati puumaja kõrvale kivihoone ning mõlemad hooned hävisid 1941.aastal. Vändra Tarbijate Ühistu tegutseb Pärnumaal. Täna on ühistul 690 liiget ehk klientomanikku ning 10 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop lähipoed ja ketimärgita kauplused. Vändra Tarbijate ühistu pälvis 2020. a. Eesti eduka ettevõtte tiitli. 

Coop Vändra esimene hoone

Liikmelisus

Ava kõik

Ühistu liikmete soodustused:

  1. Säästukaart Plussi igakuulised hooldustasud tasub ühistu liikme eest.

  2. Vändra Tööstuskaupadest kodutehnika ostude korral kohale viimise transport tasuta (soovi korral)

  3. Säästukaardi, Säästukaart Plussi ja Coop Panga maksekaardiga ostude registreerimisel makstakse kahekordset ostuboonust.

1. ÜLDTINGIMUSED


1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Vändra Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Vändra Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.
1.2. Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3. Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4. Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Vändra Tarbijate Ühistu registrikood 10374019, asukoha aadress Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald; e-post vandra.ty@vandra.coop.ee. Liikme Säästukaardiga registreeritud ostuandmete osas on liikme isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks Coop Eesti Keskühistu (registrikood 10093971, aadress Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, e-post andmekaitse@coop.ee)

1.5. Liikmete isikuandmeid töödeldakse lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6. Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7. Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8. Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9. Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon on nähtav ühistu veebilehel https://www.coop.ee/index.php/uhistud/coop-vandra  

1.10. Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitsespetsialist. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitsespetsialisti poole aadressil vandra.ty@vandra.coop.ee   

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED


2.1. Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1. liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2. liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3. liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4. liikme õiguste ja kohustuste täitmisega seotud andmed sh liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed, liikme kohustuste täitmise hindamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme ostuboonust);
2.1.5. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK


3.1. Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise eesmärgil ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus)) art 6 (1) c) ja art 6 (1) f) alusel, näiteks:

3.1.1. liikmete haldamiseks (nt liikmeks astumise või väljaastumise avalduse menetlemiseks, liikme väljaarvamiseks, liikmete nimekirja pidamiseks jmt);
3.1.2. liikmete teenindamiseks (nt liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, liikmete põhikirjast tulenevate kohustuste täitmise hindamiseks, liikmete vahel loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt);
3.1.3. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks jmt);
3.1.4. ühistu huvide ja õiguste kaitseks (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise ühistu tegevuskohtades, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks jmt)

4. ISIKUANDMETE AVALDAMINE


4.1. Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel. 

4.2. Juhul kui liikmete õigused ja kohustused (liikmele pakutavad teenused, liikme põhikirjast tulenev ostukohustus, liikmele ettenähtud soodustused või hüved) on seotud liikme isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse liikme isikuandmed vajalikus mahus ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi tingimused ja isikuandmete töötlemise kord on tutvumiseks kättesaadav ühistu kauplustes ja Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee 

4.3. Kui liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, võidakse liikme isikuandmed selleks vajalikus mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) edastada ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. Isikuandmeid töödeldakse vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee 

4.4. Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.4.1 Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.4.2. erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.4.3. riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE


5.1. Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2. Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

5.3. Ühistu säilitab liikme isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4. Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


6.1. Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2. Liikmel on õigus:
6.2.1. saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse e-postiaadressile vandra.ty@vandra.coop.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2. nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel,
6.2.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4. pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-postiaadressil vandra.ty@vandra.coop.ee või ühistu asukohta, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

/.../

II. ÜHISTU LIIKMED

4. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumis (-arvamise) kord

4.1. Liikmeks vastuvõtmine


4.1.1. Ühistu liikmeks võib astuda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes tunnistab Ühistu 
põhikirja.

4.1.2. Liikmeksolek on vabatahtlik.

4.1.3. Ühistu liikmeks vastuvõtmine otsustatakse juhatuse poolt liikmeks astuja kirjaliku
Avalduse alusel ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamise päevast. Liikmeks astuja loetakse 
Ühistu liikmeks liikmeks vastuvõtmisotsuse tegemise päevast.

4.1.4. Ühistu võib keelduda liikmeks vastuvõtmisest:
1) kui Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu liikmete majanduslikke huve;
2) kui isik on varem Ühistust välja arvatud põhikirja p. 4.2.3. alusel.

4.1.5. Liikmeks vastuvõtmise keeldumise otsuse võib vaidlustada kohtus kolme kuu jooksul 
Arvates otsuse ärakirja saamise päevast.

4.2. Ühistust väljaastumine ja väljaarvamine


4.2.1. Liikmel on õigus Ühistust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
Avaldus tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne väljaastumist.

4.2.2. Liige arvatakse ühistust välja volinike koosoleku otsusega.

4.2.3. Liige arvatakse Ühistust välja järgmistel juhtudel:
    1) üldkoosoleku, nõukogu, juhatuse otsuste oluline täitmata jätmine;
    2) Ühistu maine või huvide oluline kahjustamine;
    3) osamaksu mittetasumisel;

4.2.4. Liikme väljaarvamisotsuse peale võib liige edasi kaevata kohtusse ühe kuu jooksul, arvates volinike koosoleku otsusest teadasaamisest.

/.../

Ühistus on liikmete vastuvõtt peatatud.

Faktid

690

Klientomanikku

144

Töötajat

9

Taaraautomaati

Nutikassad

Sindi Konsum, Tiina Konsum, Paikuse Konsum

Ühistu kauplused

Kauplus Lahtiolekuaeg Aadress E-Post
Kergu kauplus E-L 9-18 P suletud Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, 87402, Pärnu maakond, Eesti kergu@vandra.coope.ee
Paikuse Konsum E-P 9-22 Pärnade pst. 1, Paikuse alev, Pärnu, 86602, Pärnu maakond, Eesti paikuse@vandra.coop.ee
Sauga Konsum E-P 9-22 Kuldnoka 1, Sauga alevik, Tori vald, 85008, Pärnu maakond, Eesti sauga@vandra.coope.ee
Selja kauplus E-L 9-18 P 10-15 Selja küla, Tori vald, 86817, Pärnu maakond, Eesti selja@vandra.coope.ee
Sindi Konsum E-P 9-22 Jaama 8, Sindi, 86705, Pärnu maakond, Eesti sindi@vandra.coope.ee
Tiina Konsum E-P 8-22 Riia mnt. 74, Pärnu, 80020, Pärnu maakond, Eesti tiina@vandra.coope.ee
Tootsi Konsum E-P 9-20 Kesk 7, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87501, Pärnu maakond, Eesti tootsi@vandra.coope.ee
Tori Konsum E-P 8-20 Pärnu mnt. 3, Tori alevik, Tori vald, 86801, Pärnu maakond, Eesti tori@vandra.coope.ee
Vändra kauplus E-R 7-17 L 8-15 P suletud Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701, Pärnu maakond, Eesti vandra.ao@vandra.coope.ee
Vändra Konsum E-P 9-22 Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701, Pärnu maakond, Eesti vandra@vandra.coope.ee
Vändra Konsum Tööstuskaubad E-R 10-17 L 9-15 P suletud Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701, Pärnu maakond, Eesti max@vandra.coop.ee

Kaupluste kaart

Kontaktid

Vändra Tarbijate Ühistu

Pärnu-Paide mnt 21, Vändra alev, Pärnumaa, 87701

Gersti Kont

Juhatuse esimees

Anneli Põld

Juhatuse liige, Pearaamatupidaja

Milvi Vaht

Vanemraamatupidaja

Rita Pärgma

Vanemraamatupidaja

Tuuli Tammai

Vanemraamatupidaja

Eno Taggo

IT-spetsialist/Kaubandusjuht

Natalia Liiverekas

Sisekontroll

Tiina Oja

Kaubandusspetsialist

Steven Põder

Haldusjuht

Ühistu uudisedVaata kõiki

Kergu Kaupluse katuse renoveerimine