Article image

Tartu Tarbijate Kooperatiivi eelkäijaks võib pidada 1906. aastal asutatud Tartu Eesti Põllumajanduse Seltsi kaubandusosakonda.

Täna on ühistul 530 töötajat, 37 835 liiget ehk klientomanikku ning 25 kauplust, sh 3 Coop Maksimarketit (Eedeni Maksimarket, Kvartali Maksimarket ning Lõunakeskuse Maksimarket), 12 Coop Konsumit (Alatskivi, Melliste, Mõisavahe, Ujula, Karete, Kivilinna, Veeriku, Lembitu, Ihaste, Kivi, Raadimõisa, Kvissentali Konsum) ja 10 Coop lähipoodi - Lähtel, Kallastel, Roiul, Võnnus, Luunjas, Koosal, Mehikoormas, Kõrvekülas, Laeval ja Rebasel.

Tartu Tarbijate Kooperatiivi tütarettevõtteks on Tartus asuv V Spa ning sidusettevõtete hulka kuuluvad nii Eedeni keskus kui ka äri- ja vabaajakeskus Kvartal.

Üldkontakt

Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ (Coop Tartu)

+372 7302 999

tartutk@tartutk.ee

Kvartali 4. korrus, Riia 2,Tartu 51004 

Sisenemine Turu tn poolsest uksest Unimed Ühendatud Kliinikud sildi alt.

Veebileht

Kontaktid

Juhatus

Tarmo Punger

Juhatuse esimees

tarmo.punger@tartutk.ee

+372 5054 010

Peida Vaata

Kaire Krevald

Juhatuse liige turundusalal

kaire.krevald@tartutk.ee

+372 5255 442

Peida Vaata

Madis Suiste

Juhatuse liige kaubandusalal

madis.suiste@tartutk.ee

+372 5163 638

Peida Vaata

Enn Pokk

Juhatuse liige finantsalal

enn.pokk@tartutk.ee

+372 5261 136

Peida Vaata

Turundus

Sigrid Piir

Turundusjuht

sigrid.piir@tartutk.ee

+372 5302 4774

Peida Vaata

Personal

Anneli Põldma

Kvaliteedijuht

anneli.poldma@tartutk.ee

+372 5118 859

Peida Vaata

Vabad üüripinnad

Angela Roosen
E-mail: angela.roosen@tartutk.ee
Telefon: +372 528 8173

Veronika Tuisk
E-mail: veronika.tuisk@tartutk.ee
Telefon: +372 5393 7189

Liikmelisus

Ava kõik

1.    ÜLDTINGIMUSED

1.1.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiivi liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist  TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiivi (edaspidi nimetatud ühistu) poolt ja liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.

1.2.    Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks, st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4.    Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TÜ Tartu Tarbijate Kooperatiiv, registrikood 10151355, asukoha aadress Riia 2, Tartu, e-post tartutk@tartutk.ee

1.5.    Ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6.    Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7.    Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8.    Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9.    Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel www.tartutk.ee. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.

1.10.    Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee 

2.    TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1.    Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1.    liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2.    liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3.    liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise  ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4.    liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt arvelduskonto number dividendide maksmiseks,  Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust);
2.1.5.    seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

3.1.    Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh: 

3.1.1.    liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
3.1.2.    liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)
3.1.3.    ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)
3.1.4.    ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

4.    ISIKUANDMETE AVALDAMINE

4.1.    Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.

4.2.    Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee 

4.3.    Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. 

4.4.    Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee/privaatsus 

4.5.    Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.5.1.    Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.5.2.     erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.5.3.     riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5.    ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1.    Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2.    Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni. 

5.3.    Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4.    Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6.    LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.    Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2.    Liikmel on õigus:

6.2.1.     saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile veronika.sepp@tartutk.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2.    nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel, 
6.2.3.    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4.    pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Loe liikmelisuse kohta lähemalt http://www.tartutk.ee/liikmele.

Tartu Tarbijate Kooperatiivi eelkäijaks võib pidada 1906. aasta kevadel asutatud Tartu Eesti Põllumajanduse Seltsi kaubandusosakonda.
17. (30.) oktoobril 1908 asutati Tartu Eesti Majandusühisus (TEMÜ) ja 1. jaanuaril 1909 (vana kalendri järgi) alustas ühisus tegevust. Vabadussõja ajal valitses kõikjal kaubapõud ning müük usaldati peamiselt majandus- ja tarbijate ühistutele. See tõi ka TEMÜ-le kaasa jõulise arengu – perioodil 1917-1920 suurenes liikmete arv ning müügikäive mitmekordselt.

1940. aastal nimetati ühisus ümber Tartu Tarbijate Kooperatiiviks (TTK).

50-ndatel aastatel ei tohtinud kooperatiividel enam kauplusi olla. Maal oli neil – ja nii ka TTK-l – kaks ülesannet: varustada kolhoosnikke tarvilikke kaupadega ning samal ajal osta kokku põllumajandussaadusi.

1953. aastal kuulus Tartu TK-le 29 poodi. Kaupade müük suurenes iga aastaga, kuid teatud kaupadest (suhkrust, maisist jn) tundsid elanikud ikka puudust ja neid tuli sisse osta teistest liiduvabariikidest.

20. detsembril 1966. aastal avati Tartu kesklinnas aadressil Riia 2 kaubamaja – TTK kontor kolis selle hoone tiiba. Kauplusi oli TTK-l selleks ajaks 75, neist kuus müüsid tööstuskaupu.

Töötajate arv kasvas aasta-aastalt ning 1978. aastaks ületas see juba tuhande piiri (1090). 1982. aasta seisuga oli TTK käibe osas kooperatiivide hulgas neljandal kohal. Kasv jätkus, lisandus uusi poode ja töötajaid ning aasta hiljem oli TTK-st saanud suurim ühistu Eestis.

1993 asutati AS Tartu Kaubamaja. Aasta hiljem ostis Tallinna Kaubamaja sellest 2/3 ning mõne aja pärast 100%, kuid hoone jäi endiselt kooperatiivile. 90ndate esimene pool oli TTK-le üsna keeruline, sest kaupluste arv langes viie aastaga kahe kolmandiku võrra.
90-ndate aastate teises pooles otsustati kauplustevõrgus läbi viia olulised muudatused – 1997. aastal avati Ujula tänaval esimene Konsumi kauplus, 1999. aastal Karete Konsum. Järgnesid Eedeni Konsum (nüüdne Maksimarket), Kivilinna Konsum ja Veeriku Konsum. Lõunakeskusesse rajati aga Tartu esimene Maksimarket, mis läbis täieliku uuenduskuuri 2016. aasta sügisel.

2003. aastal avati kaubandus- ja vabaajakeskus Eeden. Sellest ajast alates täidab Eeden annelinnlaste igapäevaseid vajadusi, koondades endas toidu- ja riidepoed, erinevad teenusepakkujad ja toitlustusasutused.

2014. aasta varakevadel alanud vana Tartu kaubamaja lammutustöödega pandi algus uuele Kvartali äri- ja vabaajakeskusele, mis avas oma uksed kõikidele külastajatele 2016. aasta maikuus. Tartu südalinnas asuv Kvartal pakub nii linlasele kui ka Tartu külalisele võimalust teha sisseoste ning veeta aega mõnusates söögikohtades. Alates 2016. aasta sügisest on Kvartalis avatud ka luksuslik V Spaahotell ja Konverentsikeskus ning Eesti vahvaim vee- ja saunakeskus V Spa, koos lõõgastust pakkuva heaolumaailmaga.

Nüüdseks on TTK-l 12 Konsumit (Alatskivi, Melliste, Mõisavahe, Ujula, Karete, Kivilinna, Veeriku, Lembitu, Ihaste, Kivi, Raadimõisa, Kvissentali Konsum) ja 3 Maksimarketit (Eedeni Maksimarket, Kvartali Maksimarket ning Lõunakeskuse Maksimarket). Lähipoode on maakondades 10 – Lähtel, Kallastel, Roiul, Võnnus, Luunjas, Koosal, Mehikoormas, Kõrvekülas, Laeval ja Rebasel.

Ühistu kauplused