Ühistust

Tõrva Tarbijate Ühistu asutati aastal 1910 ja see tegutseb Valgamaal. Täna on ühistul 110 töötajat, 1642 liiget ehk klientomanikku ning 10 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop lähipoed ja Coop Ehituskeskus.

Tõrva Tarbijate Ühistu on 1910. aastal loodud Helme Majanduse-Ühisuse mantlipärija. Helme MÜ asutasid kihelkonna talupidajad ja mõisnikud, kes liikmemaksu kokku panid ja selle eest toidu-ja majapidamiskaupu müügile tõid. Järjest lisandusid uued liikmed ja ühiskaubandus sai hoogu juurde, tol ajal oli liikmemaks sama suur kui ühe lihttöölise ühe kuu palk. Lisaks jaekaubandusele ja toitlustusele on ühistus tegeletud limonaadi tootmisega ning põllu, aia-ja metsasaaduste kokkuostmisega Varumiskontoris. Tõrva TÜ on üks Lõuna-Eesti vanimaid järjepidevalt tegutsenud majandusorganisatsioone.  Ühistul on üle sajandi pikkusel kaubandusteel olnud 12 ametlikku nime, sisulise poole pealt on piirdutud kolmega- ühisus, ühistu, kooperatiiv. 1993. aastast kannab ettevõte nime Tõrva Tarbijate Ühistu.

Tõrva TÜ struktuur

Liikmelisus

Ava kõik

Tõrva TÜ võtab vastu ka uusi liikmeid.

Et liikmeks astuda, peab esitama ühistu juhatusele kirjaliku avalduse, millele juhatus annab ühe kuu jooksul vastuse. Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks 20 eurot rahalise sissemaksena. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks osamaksu laekumise päevast.  Liikmeks astumisel tutvustatakse uuele liikmele tema õigusi ja kohustusi vastavalt ühistu Põhikirjale. Samamoodi on liikmel  õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel liikmest välja astuda.

1.    ÜLDTINGIMUSED

1.1.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Tõrva Tarbijate Ühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist Tõrva Tarbijate Ühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.

1.2.    Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.

1.3.    Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks, st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.

1.4.    Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tõrva Tarbijate Ühistu, registrikood 10034537, aadress Tartu 6, Tõrva linn, Tõrva vald, Valgamaa, e-post kontor@torvatarb.ee 

1.5.    ühistu kinnitab, et töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.

1.6.    Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.7.    Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.

1.8.    Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

1.9.    Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel https://www.coop.ee/uhistud/coop-torva. Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.

1.10.    Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitsespetsialist. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@coop.ee 

2.    TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1.    Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:

2.1.1.    liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
2.1.2.    liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
2.1.3.    liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
2.1.4.    liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust);
2.1.5.    seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

3.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

3.1.    Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh: 

3.1.1.    liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
3.1.2.    liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)
3.1.3.    ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)
3.1.4.    ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

4.    ISIKUANDMETE AVALDAMINE

4.1.    Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.

4.2.    Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee 

4.3.    Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. 

4.4.    Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee 

4.5.    Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:

4.5.1.    Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
4.5.2.     erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
4.5.3.     riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

5.    ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1.    Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

5.2.    Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni. 

5.3.    Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

5.4.    Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

6.    LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.    Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.

6.2.    Liikmel on õigus:

6.2.1.     saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile kontor@torvatarb.ee või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
6.2.2.    nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel, 
6.2.3.    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
6.2.4.    pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Kontaktid

Article image

Maie Ilisson

Üldine kontakt, personalijuht

Article image

Ilona Osijärv

Juhataja

7668060 / 5102760

ilona@torvatarb.ee

Article image

Laili Sloog

Kaubandusjuht

7668063 / 5047825

laili@torvatarb.ee

Article image

Andres Eiche

Haldusjuht

7668062 / 5023407

andres@torvatarb.ee

Article image

Kaia Karu

Pearaamatupidaja

Article image

Kristel Paul

raamatupidaja

Faktid

1532

klientomanikku

110

töötajat

10

kauplust

Ühistu kauplused

Ühistu uudisedVaata kõiki