Kehtivad alates 01.01.2018

Mõisted

Coop Eesti ettevõtted on Coop Eesti Keskühistu (reg. nr. 10093971) ja tema liikmeteks olevad tarbijate ühistud ning tütar- ja sidusettevõtted (Coop Eesti ettevõtete andmed on kättesaadavad www.coop.ee ning Coop Eesti kauplustes).

Coop Eesti kauplused on Coop Eesti ettevõtete poolt opereeritavad kauplused.

Coopi kliendikaart „Säästukaart“ (edaspidi nimetatud Säästukaart) on Coop Eesti ettevõtete ja Kliendiprogrammiga liitunud koostööpartnerite kliendikaart, mis annab Kliendile võimaluse saada soodushindu Coop Eesti kauplustes ja koostööpartnerite juures ning osaleda Coopi kliendiprogrammis.

Coopi kliendiprogramm (edaspidi nimetatud Kliendiprogramm) on Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite ühine Kliendiprogramm, mis annab sellega liitunud Klientidele lisaks soodustustele võimaluse koguda oma ostudelt boonuspunkte, mida saab kasutada järgnevate ostude eest tasumiseks ning kasutada Nutikassat.

Coopi kliendiportaal on aadressil www.coop.ee asuv Coop Eesti ettevõtete klientidele mõeldud iseteeninduskeskkond.

Klient on Coopi kliendiprogrammis osaleja.

Kliendikaardi väljastamine ja Kliendiprogrammiga liitumine

 1. Kliendiprogrammis osalemine eeldab Säästukaardi, Säästukaart Plussi või Säästukaardi funktsiooniga Coop Panga maksekaardi olemasolu.
 2. Säästukaardi saamiseks tuleb Kliendil pöörduda Coop Eesti kauplusesse. Säästukaardi eest tasutakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Säästukaardi saamisel ei ole vanuselist piirangust. Infoga Säästukaart Plussi või Coop Panga maksekaardi saamise kohta saab tutvuda aadressil www.coop.ee.
 3. Alates 01.01.2018.a. väljastatav Säästukaart kehtib tähtajatult. Enne antud tähtaega väljastatud Säästukaart kehtib kaardil märgitud tähtaja lõpuni ning vahetatakse Coop Eesti kauplustes välja tasuta. 
 4. Alates 01.01.2018.a. Coop Eesti kauplusest väljastatav uus Säästukaart annab kliendile koheselt õiguse saada kõiki Säästukaardi allahindlusi. Boonuspunktide arvestus algab pärast  Kliendiprogrammiga liitumist st Säästukaardi sidumist oma kliendikontoga. 
 5. Kliendiprogrammiga liitumiseks täidab Kliendiprogrammis osaleja (edaspidi nimetatud Klient) vastava taotluse Coop Eesti kaupluses või elektroonselt aadressil www.coop.ee. Taotluse esitamisel kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub käesolevate Kliendiprogrammi tingimustega sh isikuandmete töötlemisega käesolevates Kliendiprogrammi tingimustes toodud eesmärkidel ja viisil.
 6. Kliendiprogrammiga saavad liituda kõik täisealised füüsilised isikud. Alaealised lapsed saavad Kliendiprogrammis osaleda oma täisealise esindaja poolt loodud grupi  kaudu (vt. punkte 8-11).
 7. Kliendiprogrammiga liitumine võidakse jätta kinnitamata, kui registreerimiseks vajalikud taotluse väljad on täitmata.
 8. Kliendid saavad soovi korral moodustada grupi ehk perekonna (edaspidi nimetatud Perekond), mis võimaldab selle liikmetel ühiselt koguda boonuspunkte. Perekonda saab liita kuni kaks täiskasvanut ning piiramatu arvu alaealisi lapsi. Perekonda kuuluva alaealise täiskasvanuks saamisel teda automaatselt Perekonnast ei eemaldata.
 9. Perekonna saab luua Coopi kliendiportaalis täisealine Klient ise, saates teisele Kliendile Coopi kliendiportaalis sellekohase kutse või esitades kõigi grupiliikmete poolt allkirjastatud taotluse Coop Eesti kaupluses. Nõusoleku andmisel liidetakse kutse saanud Klient Perekonnaga alates nõusoleku andmisele järgnevast kalendrikuust. Laps liidetakse Perekonda tema täisealise esindaja poolt.
 10. Perekonna loojal on Perekonna haldamise õigused (sh gruppi liikmete lisamise ja kustutamise õigus). Kõigi Perekonda kuuluvate Klientide poolt Perekonda kuulumise perioodil kogutavad boonuspunktid kantakse perekonna looja kliendikontole, kust Perekonna looja saab neid soovi korral kanda teiste Klientide kontodele.
 11. Iga Klient saab korraga kuuluda vaid ühte Perekonda.
 12. Klient saab igal ajal Perekonnast lahkuda, esitades selleks vastava taotluse Coopi kliendiportaali vahendusel või Coop Eesti kaupluses. Klient loetakse Perekonnast lahkunuks alates taotluse esitamisele järgevast kalendrikuust.
 13. Säästukaardi kadumisest või vargusest tuleb koheselt teatada telefonil 6613014 või saata e-kiri aadressile klienditugi@coop.ee või sulgeda oma Säästukaart Coopi kliendiportaalis. Säästukaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonuspunktid taastamisele ei kuulu. Kliendil on võimalik osta endale uus Säästukaart igast Coop Eesti kauplusest ning siduda uus Säästukaart oma olemasoleva kliendikontoga.
 14. Leitud Säästukaardist teavitatakse Klienti telefoni või e-posti teel. Kaarti hoitakse teate saatmisest alates 1 kuu. Peale seda kaart blokeeritakse ning hävitatakse.
 15. Kliendikontoga seotud Säästukaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Teise isiku poolt Säästukaardi kasutamisega Kliendile tekitatud kahju (näiteks boonuspunktide kasutamise) eest Coop Eesti ettevõtted ei vastuta. Kui ilmneb, et Säästukaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus Säästukaart selle esitajalt ära võtta.
 16. Säästukaardid, mis ei ole olnud kasutuses (Säästukaardiga ei ole registreeritud ühtki ostu Coop Eesti kauplustes) üks (1) aasta või rohkem, võidakse lugeda kehtetuks.

Isikuandmete töötlemine

 1. Kliendiprogrammiga liitumiseks taotluse esitamisega on Klient andnud oma nõusoleku töödelda tema poolt esitatud ja Kliendiprogrammis kogutud isikuandmeid Coop Eesti ettevõtete (vastutavad töötlejad) ja koostööpartnerite (volitatud töötlejad) poolt Kliendiprogrammi tingimustes sätestatud tingimustel ja eesmärkidel. Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite andmed on kättesaadavad aadressil  www.coop.ee  
 2. Kliendi isikuandmetena käsitletakse tema poolt Coop Eesti ettevõtetele esitatud andmeid ja Kliendiprogrammi täitmisel kogutud andmeid (sh Säästukaardiga registreeritud ostude andmed).
 3. Isikuandmete vastutavad töötlejad tagavad, et Kliendi isikuandmed on kaitstud, neid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning ei avaldata kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenustega (v.a postitus, e-kirjade ja/või helistamisteenust pakkuvad ettevõtted, kellega on sõlmitud vastavad lepingud edastava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta).
 4. Coop Eesti ettevõtted ja koostööpartnerid töötlevad Klientide isikuandmeid vaid kliendikontode haldamiseks  ja Kliendiprogrammi raames Klientidele Coop Eesti ettevõtete ja koostööpartnerite soodustuste, teenuste ja toodete pakkumiseks ning  küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks.
 5. Juhul kui Klient on andnud selleks nõusoleku, võidakse Kliendi isikuandmeid kasutada ka tema tarbimisharjumuste uurimiseks ning Coop Eesti ettevõtete ja nende koostööpartnerite reklaampakkumiste saatmiseks Kliendi poolt avaldatud e-posti aadressile ja/või mobiiltelefoni numbrile. Avaldades soovi pakkumiste saamiseks, annab Klient ühtlasi nõusoleku oma kontaktandmete edastamiseks postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale
 6. Kliendil on võimalus vaadata oma isikuandmeid ning muuta oma kontaktandmeid Coopi kliendiportaalis aadressil www.coop.ee ja Coop Eesti kauplustes.
 7. Kliendil on õigus saada tema  isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni Coop Eesti ettevõtetelt ja Kliendiprogrammiga liitunud koostööpartneritelt ning esitada avaldusi, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Kliendil on õigus pöörduda ka andmekaitse inspektsiooni ja/või kohtu poole oma õiguste kaitseks.
 8. Kliendil on igal ajal õigus võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturustuse eesmärgil Coopi kliendiportaalis aadressil www.coop.ee või esitades vastava avalduse Coop Eesti kaupluses.

Boonuspunktide kogumine ja Nutikassa kasutamine

 1. Soodustuse saamiseks ja boonuste kogumiseks tuleb Säästukaart registreerida kassaterminalis või e-poes enne ostude eest tasumist. Tagantjärele ostusummat Kliendiprogrammi arvestusse ei kanta.
 2. Kliendiprogrammi boonussüsteemi tingimused on kättesaadavad aadressil www.coop.ee  ja Coop Eesti kauplustes.
 3. Klient saab soovi korral kaupluses sooritada ostud Nutikassa iseostlemissüsteemi või iseteeninduskassa vahendusel. Isikustamata Säästukaardiga Nutikassa iseostlemissüsteemi ostupulti kasutada ei saa. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks. Ostupulti ei tohi kahjustada ning see tuleb tagastada selleks ettenähtud puldistendi. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustamisega kauplusele tekkinud kahju eest. Kauplusel on õigus kontrollida Säästukaardi kasutaja poolt sisseskanneeritud kauba vastavust ostukorvis olevatele toodetele. Nutikassa kasutamise reeglite tahtlikul või korduval rikkumisel on Coop Eesti Keskühistul õigus blokeerida vastava Säästukaardi omaniku õigus Nutikassat kasutada.

Lõppsätted

 1. Kliendiprogrammis osalemine võidakse katkestada kui: a) Klient on esitanud kirjaliku avalduse oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks või Kliendiprogrammist lahkumiseks. b) Coop Eesti Keskühistu poolt Kliendiprogrammi tühistamisel.
 2. Coop Eesti Keskühistu jätab endale õiguse muuta Kliendiprogrammi ja Kliendiprogrammi boonussüsteemi tingimusi, hinnakirja või tühistada Kliendiprogramm, teatades sellest 1 kuu ette aadressil www.coop.ee. Kliendiprogrammi tühistamisel võimaldatakse Säästukaardi kasutajatel enne tühistamist kogutud boonuspunktid kasutada ära kaupade eest tasumisel. Kui Säästukaardi omanik ei soovi jätkata Kliendiprogrammis osalemist muudetud tingimustel, on tal õigus esitada avaldus Kliendiprogrammist loobumiseks ning tagastada kaart Coop Eesti kauplusesse kaardi sulgemiseks ja hävitamiseks.
 3. Kliendiprogrammi ja boonussüsteemi tingimuste kehtiv redaktsioon on igal ajahetkel tutvumiseks kättesaadav veebiaadressil www.coop.ee. ning Coop Eesti kauplustes. Paberkandjal oleva teksti ja veebis oleva teksti erinevuse korral on alati kehtiv veebis olev tekst.